انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: انجمن معتادان گمنام NA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

انجمن معتادان گمنام NA

زیر انجمن‌ها:

 1. دعا و نیایش_NA
 2. پیامهای بهبودی_NA
 3. اصول روحانی
 4. نشریات و مطالب مربوط به معتادان گمنام
 5. اعلام پاکی_NA
 6. مشارکت و حال و احساس روزانه
 7. فقط برای امروز+ اندیشه امروز+روز به روز365روز
  1. فقط برای امروز(فروردین ماه)
  2. فقط برای امروز(اردیبهشت ماه)
  3. فقط برای امروز(خردادماه)
  4. فقط برای امروز(تیرماه)
  5. فقط برای امروز(مردادماه)
  6. فقط برای امروز (شهریور ماه)
  7. فقط برای امروز (مهر ماه)
  8. فقط برای امروز-(آبان ماه)
  9. فقط برای امروز-(آذر ماه)
  10. فقط برای امروز (دی ماه)
  11. فقط برای امروز(بهمن ماه)
  12. فقط برای امروز(اسفند ماه)
 8. قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام
  1. قدم اول NA
  2. قدم دوم NA
  3. قدم سوم NA
  4. قدم چهارم NA
  5. قدم پنجم NA
  6. قدم ششم NA
  7. قدم هفتم NA
  8. قدم هشتم NA
  9. قدم نهم NA
  10. قدم دهم NA
  11. قدم یازدهم NA
  12. قدم دوازدهم NA
 9. قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام (راهنمای کارکرد قدم)
  1. قدم اول (راهنمای کارکرد قدم)
  2. قدم دوم (راهنمای کارکردقدم)
  3. قدم سوم (راهنمای کارکرد قدم)
  4. قدم چهارم (راهنمای کارکردقدم)
  5. قدم پنجم (راهنمای کارکردقدم)
  6. قدم ششم (راهنمای کارکردقدم)
  7. قدم هفتم (راهنمای کارکردقدم)
  8. قدم هشتم (راهنمای کارکردقدم)
  9. قدم نهم (راهنمای کارکردقدم)
  10. قدم دهم (راهنمای کارکردقدم)
  11. قدم یازدهم (راهنمای کارکردقدم)
  12. قدم دوازدهم (راهنمای کارکردقدم)
 10. سنت های دوازده گانه معتادان گمنام
  1. سنت اولNA
   1. سنت اول قدیمی
   2. سنت اول جدید
   3. سایر سوالات سنت اول
  2. سنت دومNA
   1. سنت دوم قدیمی
   2. سنت دوم جدید
   3. سایر سوالات سنت دوم
  3. سنت سومNA
   1. سنت سوم قدیمی
   2. سنت سوم جدید
   3. سایر سوالات سنت سوم
  4. سنت چهارمNA
   1. سنت چهارم قدیمی
   2. سنت چهارم جدید
   3. سایر سوالات سنت چهارم
  5. سنت پنجمNA
   1. سنت پنجم قدیمی
   2. سنت پنجم جدید
   3. سایر سوالات سنت پنجم
  6. سنت ششمNA
   1. سنت ششم قدیمی
   2. سنت ششم جدید
   3. سایر سوالات سنت ششم
  7. سنت هفتمNA
   1. سنت هفتم قدیمی
   2. سنت هفتم جدید
   3. سایر سوالات سنت هفتم
  8. سنت هشتمNA
   1. سنت هشتم قدیمی
   2. سنت هشتم جدید
   3. سایر سوالات سنت هشتم
  9. سنت نهمNA
   1. سنت نهم قدیمی
   2. سنت نهم جدید
   3. سایر سوالات سنت نهم
  10. سنت دهمNA
   1. سنت دهم قدیمی
   2. سنت دهم جدید
   3. سابر سوالات سنت دهم
  11. سنت یازدهمNA
   1. سنت یازدهم قدیمی
   2. سنت یازدهم جدید
   3. سایر سوالات سنت یازدهم
  12. سنت دوازدهمNA
   1. سنت دوازدهم قدیمی
   2. سنت دوازدهم جدید
   3. سایر سوالات سنت دوازدهم
 11. مفهوم های دوازده گانه معتادان گمنام
  1. مفهوم اول
  2. مفهوم دوم
  3. مفهوم سوم
  4. مفهوم چهارم
  5. مفهوم پنجم
  6. مفهوم ششم
  7. مفهوم هفتم
  8. مفهوم هشتم
  9. مفهوم نهم
  10. مفهوم دهم
  11. مفهوم یازدهم
  12. مفهوم دوازدهم
 12. بحث های کارگاه ها-آموزش
  1. کارگاه ها