انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هشتم نارانان

موضوع‌ها

 1. 4-آیا واکنشی که در جبران خسارتم با من خواهد شد برایم اهمیتی دارد ؟ (1 پاسخ:)
 2. 1-آیا من بر خلاف میلم این لیست را تهیه می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 3. 2-آیا برای جبران خسارت از دیگران تمایلی دارم ؟آیا من حاضرم حداقل با رضایت کامل از اشخ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 3-آیا رنجشها و کینه ها هنوز مانعی برای جبران خسارتم هستند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آیا از نتیجه جبران خسارتم واهمه ای دارم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-از روشهایی که به خودم صدمه زده ام لیستی تهیه می کنم . آیا من نگران این بوده و هستم (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-بخشیدن خودم چه اهمیتی دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-آیا من خواستار صلح و آرامش در روابط دوستانه ام هستم ، حتی اگر نمی خواهم بعضی از آن (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آیا من متوجه این هستم که با دخالت کردن در کارهای دیگران و انجام وظایف آنها ممکن است (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-در حین کارکرد قدم هشتم آیا من می توانم پیش بینی کنم که این قدم به روابط من با معتا (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-آیا من می توانم احساسات ، افکار و مبارزه های این قدم را با افراد گروهم در میان بگذ (0 پاسخ‌ها:)