انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم یازدهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-آیا من می توانم فرق بین دعا و مراقبه را تشخیص دهم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-امروز برای اضافه کردن دعا و مراقبه به زندگی ام چه کارهایی می توانم انجام دهم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آیا من برای دعا و مراقبه زمان و مکان بخصوصی دارم و یااین که تمایل به ایجاد مکان مور (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آیا دعا کردن تنها برای خواست و اراده نیروی برتر به جای خواست و اراده خودم دشوار است (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آیا بزای انجام خواست و اراده نیروی برترم فقط منتظر می مانم یا این که دست به کار می (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آیا من می توانم مثالی بزنم که از طریق شخصی دیگر یا تجربه ای جدید جواب دعایم را از ن (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-نتایج داشتن شک و تردید به نیروی برتری که می خواهد مرا راهنمایی کند چیست ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-درخواستی که از نیروی برترم دارم را می نویسم آیا من خواست و اراده نیروی برتر را هم ز (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آیا این اواخر در موقعیتی قرار گرفته بودم که به دلیل شک و تردید اداره زندگیم را از ن (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آیا من از نیروی برترم درخواست کردم به من قدرتی دهد که خواست و اراده اش را به زندگی (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-چه فعالیتهایی باعث آرامش من میشود که بتوانم با عمق درونم در تماس باشم ؟ (0 پاسخ‌ها:)