انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوازدهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوازدهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-آیا من منتخب افرادی هستم که با آنها رابطه برقرار می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آیا می توانم هویت اصلی خودم را در روابطم حفظ کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آیا من از کنترل کردن و تسلطم بر روی دیگران دست برداشته ام ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آیا خودم را به همان شکلی که هستم می پذیرم یا هنوز انتظار تائید دیگران را دارم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-بهترین چیزی که از نارانان یاد گرفتم و دوست دارم با دیگران در میان بگذارم چیست ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-چه فرقی بین رساندن پیام و نصیحت کردن وجود دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آیا حالت معنویت به دلیل کارکرد قدمها در زندگیم بهبود پیدا کرده است ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-من از چه طریقی می توانم به اعضای گروهم و افراد دیگری که وارد نارانان می شوند خدمت ک (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-من چگونه می توانم این اصول را در محیط کار یا منزل تمرین کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-این اصول چه جیزهایی هستند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-درکدامیک از بخشهای زندگیم دوست دارم رشد و تغییر را تجربه کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-آیا از زمانی که وارد نارانان شده ام از خودم بیشتر مراقبت می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)