انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم پرخوران
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم پرخوران

موضوع‌ها

 1. 1-ايا فقط اصول اخلاقي فلسفه واطلاعات براي غلبه بر بيماري ما كافي است؟توضيح دهيد؟ (1 پاسخ:)
 2. 16--برداشت تون از قدم دوم بگوييد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 15--نيروي برتر چطور سلامت عقل را به ما باز مي گرداند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 14--ايا ميتوانيم كارهاي بي عقلانه خود را در زندگي تشخيص بدهيد انها را بنويسيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 13-- ايا در زندگي تان مثبت بوده ايد اگر جواب منفي بوده است توضيح دهيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 12--ايا پرهيز داشتن به تنهائي بهبودي حاصل مي شود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 11--چرا ما نمي توانيم به راحتي از ديگران كمك بگيريم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 10--چرا در گذشته يا حال دعاي ما مستجاب نمي شودوكمكي از خداوند نمي رسيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9--خداوند را كجا مي توان يافت وايا بايد به جستجويش پرداخت؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 8--سه اصلي كه ما را از خدا دور ميكند چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 7--ايا بدون اينكه خودمان بدانيم نوعي ايمان ما را به اين جا رسانده است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 6--ايا در قدم دوم ما حتما بايد ايمان بياوريم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 5--ايا مابايد دركي را كه ديگران از خداوند دارند داشته باشيم وچه شرايطي براي پيدا كردن (0 پاسخ‌ها:)
 14. 4-ايا اعتقاد مذهبي داشته ايد يا مخالف مذهب وخداوند بوده ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 3-ايا خداوند ستمگر است وما را تنبيه ومجازات مي كند؟توضيح دهيد در حال حاضر درك شما از (0 پاسخ‌ها:)
 16. 2-چرا ما براي ادامه زندگي نياز به يك نيروي برتر از خودمان داريم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. نكته (0 پاسخ‌ها:)
 18. قدم دوم (0 پاسخ‌ها:)