انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول (راهنمای کارکرد قدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم اول (راهنمای کارکرد قدم)

صفحه‌ها: 1 2 3 4

موضوعات مهم

 1. کتاب خوانی قدم اول (5 پاسخ)

موضوع‌ها

 1. 3-وقتی نسبت به چیزی وسوسه دارم چه احساسی پیدا میکنم؟ آیا در (19 پاسخ)
 2. 49-آیا پذیرفته ام که بعد از مدت های طولانی پرهیز باز هم کنترلی نخواهم داشت؟ (8 پاسخ)
 3. 1-مفهوم بیماری اعتیاد چیست؟ (26 پاسخ)
 4. 16-چه بحران هایی باعث شد به بهبودی روی آورم؟ (7 پاسخ)
 5. 35-آیا هر اعتراضی را توهین تلقی می کنم؟ این مسئله چگونه بر روی زندگیم تاثیر گذاشته اس (8 پاسخ)
 6. 63- در رابطه با کارکردن قدم یک چگونه اصل فروتنی را تمرین می کنم؟ (8 پاسخ)
 7. 31-آیا بر روی خواسته هایم اصرار می کنم؟ این اصرار چه اثراتی بر روی روابط من گذاشته اس (8 پاسخ)
 8. 4-وقتی فکری به سرم میزندآیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیا م (13 پاسخ)
 9. 61-آیا قبول دارم که من هیولایی هستم که تمام دنیا را توسط اعتیادم مسموم کرده ام ؟ یا ف (9 پاسخ)
 10. 9 -آیا اخیرا دلایل موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهایم آورده ام؟ آنها (11 پاسخ)
 11. 8-آیا اخیرا شخص .مکان و یاچیزی من را وسوسه کرده است؟ اگرجوا (10 پاسخ)
 12. 7-اخیرا بیماری اعتیاد من به چه شکل وفرم خاصی بروز ک (10 پاسخ)
 13. 6-بیماریم به چه صورت از لحاظ جسمی.روانی. روحانی واحساسی بر ر (9 پاسخ)
 14. 5-قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه بر زندگی من و اطرافیانم ت (9 پاسخ)
 15. 2 -آیا اخیرا بیماری اعتیاد من فعال بوده است؟(به چه صورت) (17 پاسخ)
 16. 46-من هنوز به چه بهانه و دست آویز چسبیده ام؟ (6 پاسخ)
 17. 14-آیا من فکر میکنم که در باره اعتیاد و بهبودی به اندازه کاف (10 پاسخ)
 18. 13-آیا من فرم و شکل فعلی ظهور بیماری اعتیادم را با طریقه زند (10 پاسخ)
 19. 12 -به چه صورت اعتیاد خود را با دیگران مقایسه کرده ام؟ آیا اعتیاد م (10 پاسخ)
 20. 11-چگونه دیگران را برای رفتار خود سرزنش کرده ام؟ (9 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4