انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول (راهنمای کارکرد قدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول (راهنمای کارکرد قدم)

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌های مهم

 1. کتاب خوانی قدم اول (5 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 4-وقتی فکری به سرم میزندآیا فوری و بدون در نظر گرفتن پیا م (14 پاسخ‌ها:)
 2. 34-آیا به محض اینکه مسایل طبق نقشه پیش نمی رودبهم میریزم؟ این مسئله چگونه بر روی زندگ (5 پاسخ‌ها:)
 3. 37-آیا علایم هشدار دهنده در مورد بیماری خود یا فرزندانم را نادیده می گیرم و فکر می کن (8 پاسخ‌ها:)
 4. 29-اعتیاد من باعث بروز چه مشکلاتی برای من در خانواده شده ب (6 پاسخ‌ها:)
 5. 61-آیا قبول دارم که من هیولایی هستم که تمام دنیا را توسط اعتیادم مسموم کرده ام ؟ یا ف (11 پاسخ‌ها:)
 6. 60-آیا تمایل دارم که بهترین سعی و بیشترین کوشش رابرای بهبودیم (7 پاسخ‌ها:)
 7. 58-آیا تمایل به انجام رهنمود های راهنمایم دارم؟ (7 پاسخ‌ها:)
 8. 57-به چه شکلی روشن بینی را تمرین می کنم؟ (6 پاسخ‌ها:)
 9. 56-چه چیزی در بهبودیم شنیده ام که برای باور کردنش مشکل داشته (6 پاسخ‌ها:)
 10. 55-اکنون که مجبور نیستم روی اعتیادم سر پوش بگذارم.آیا توجه کرد (6 پاسخ‌ها:)
 11. 54-آیا در تماس دائم با واقعیت بیماریم بوده ام.بدون در ن (8 پاسخ‌ها:)
 12. 53-آیا هر زمان که فکر مصرف یا عمل از روی اعتیاد به من دست داده (9 پاسخ‌ها:)
 13. 52-آیا می توانم بدون تسلیم کامل به بهبودیم ادامه دهم؟ (9 پاسخ‌ها:)
 14. 51-اگر کاملا تسلیم شوم زندگی من چگونه خواهد شد؟ (8 پاسخ‌ها:)
 15. 50-آیا می توانم بهبودیم را بدون تسلیم کامل شروع کنم؟ (8 پاسخ‌ها:)
 16. 49-آیا پذیرفته ام که بعد از مدت های طولانی پرهیز باز هم کنترلی نخواهم داشت؟ (9 پاسخ‌ها:)
 17. 46-من هنوز به چه بهانه و دست آویز چسبیده ام؟ (7 پاسخ‌ها:)
 18. 12 -به چه صورت اعتیاد خود را با دیگران مقایسه کرده ام؟ آیا اعتیاد م (11 پاسخ‌ها:)
 19. 45-آیا فکر می کنم با مقداری زمان پاکی یا شرایط متفاوت زندگی قادر به کنترل مصرف خواهم (6 پاسخ‌ها:)
 20. 44-آیا شرایطی وجود دارد که فکر کنم نمی توانم در حالی که پاک هستم با آن روبرو شوم اتفا (6 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4