انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. 60-· آیا روابط جنسی را بجای عشق ، اشتباهی می گرفتم ؟ نتیجه اقدام بر روی این اشتباه (4 پاسخ‌ها:)
 2. 24-· از چه ابزارهایی جهت انکار احساسات واقعی خود استفاده می کردم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 12-· از چه کسانی رنجش دارم ؟ ( توضیح دهید چه اتفاقی یا شرایطی باعث این رنجش شد ) (2 پاسخ‌ها:)
 4. منافعی که ممکن است از نوشتن یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه نصیبم شود چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 19-· رنجشهای من چگونه بر روی روابطم با خود ، دیگران و نیروی برتر تأثیر گذاشته ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 82-· ارزش های مورد قبول من چه می باشند ؟ خود را در زندگی به کدامیک متعهد می بینم ، (4 پاسخ‌ها:)
 7. 81-· به کدامیک از اهدافم دست پیدا کرده ام ؟ آیا هدفهای دیگری دارم که بدنبال تحقق آ (2 پاسخ‌ها:)
 8. 84-· آیا اسراری وجود دارد که هنوز درباره آن ننوشته باشم ؟ آنها چه هستند ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 9. 78-· چه اصل روحانی را در زندگی تمرین می کنم ؟ این کار چگونه زندگی مرا تغییر داه اس (6 پاسخ‌ها:)
 10. کتابخوانی قدم چهارم (2 پاسخ‌ها:)
 11. 15-· ناصادقی من چگونه به شدت این رنجشها افزوده است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 12. 20-· در رنجشهایم ، چه طرح ، زمینه ، یا ریشه ای را می بینیم که بارها تکرار شده ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 13. 10-· چه ارزشها و اصولی برای من مهم هستند ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 14. 6-· برای من جستجوگر و بی باک چه مفهومی دارد ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 15. 85-· آیا در این ترازنامه موردی وجود دارد که حقیقت نباشد یا داستانی غیر واقعی وجود (2 پاسخ‌ها:)
 16. 68-· یک رابطه سالم را از نظر خودتان تعریف کنید ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 17. 62-· به چه شکل از روی اجبار خواستار داشتن یا نداشتن رابطه جنسی می شدم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 21-· احساسات شخصی خود را چگونه شناسایی می کنم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 19. 30-· در آن شرایطی که من در آن نقش داشته ام ، انگیزه هایم چه بودند ، و یا چه اعتقاد (2 پاسخ‌ها:)
 20. 39-· چگونه دوستیهای افلاطونی خود را فدا و قربانی روابط رومانتیک کرده ام ؟ (3 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5