انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم پنجم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم پنجم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم پنجم(راهنمای کارکردقدم) (2 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 20· درگذشته چگونه از صداقت با خود اجتناب می کردم ؟ امروز برای تمرین صداقت چه کارها (4 پاسخ‌ها:)
 2. 16· آیا باور دارم که کار کردن قدم پنج باعث بهتر شدن زندگی من می شود ؟ چگونه ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 3. 14· چگونگی دقیق خطاهایمان به چه شکل از اعمال من متفاوت است / (6 پاسخ‌ها:)
 4. 11· آیا تمایل دارم تا به شخصی که قرار است قدم پنج مرا گوش کند ، اعتماد کنم ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 5. 9· کسی که قدم پنج مرا گوش می کند چه مشخصاتی دارد که مرا جلب می کند ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 6. 8· چگونه اقرار کردن می تواند مسیر زندگی ما تغییر دهد ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 7. 21· نگاه واقع بینانه به خود ، چه ارتباطی با فروتنی دارد ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 8. 18· چگونه تمرین اصل روحانی شهامت در این قدم ، بر روی کل بهبودی من تأثیر خواهد گذاش (4 پاسخ‌ها:)
 9. 2· آیا در این نقطه ترسی دارم؟ آنها چه هستند؟ (2 پاسخ‌ها:)
 10. 1· چه بهانه یا دستاویزی در مورد کارکرد قدم پنج دارم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 17· راههایی که از آن طریق می توانم شهامت لازم برای کارکرد این قدم را پیدا کنم چه م (4 پاسخ‌ها:)
 12. 15· چرا نیاز است که من حتماً به چگونگی دقیق خطاهایم ، به جای خود خطا اقرار کنم / (5 پاسخ‌ها:)
 13. 3· برای غلبه بر ترس از کارکرد قدم پنج ، چه کارهایی انجام می دهم ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 14. 28· تا چه اندازه توانسته ام عشق و محبت ام را نسبت به دیگران و خودم توسعه دهم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 15. 26· در نتیجه کارکرد قدم پنج رابطه من با راهنمایم چگونه تغییر کرده است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 25· توسط کارکرد قدم پنج ، رابطه ما با نیروی برترم چگونه تغییر کرده است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 23· چگونه در میان گذاشت ترازنامه با راهنما ، تعهد مرا نسبت به برنامه جلسات معتادان (4 پاسخ‌ها:)
 18. 19· آیا زمان و مکانی برای کارکردن قدم پنج انتخاب کرده ام ؟ کی و کجا ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 19. 27· از طریق کارکرد این قدم نظر من چگونه در رابطه با خودم تغییر کرده است ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 20. 22· تمرین اصل روحانی صداقت با خود چگونه به من کمک می کند تا خود را بپذیرم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2