انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم پنجم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم پنجم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 20· درگذشته چگونه از صداقت با خود اجتناب می کردم ؟ امروز برای تمرین صداقت چه کارها (4 پاسخ)
 2. 16· آیا باور دارم که کار کردن قدم پنج باعث بهتر شدن زندگی من می شود ؟ چگونه ؟ (5 پاسخ)
 3. 14· چگونگی دقیق خطاهایمان به چه شکل از اعمال من متفاوت است / (6 پاسخ)
 4. 11· آیا تمایل دارم تا به شخصی که قرار است قدم پنج مرا گوش کند ، اعتماد کنم ؟ (4 پاسخ)
 5. 9· کسی که قدم پنج مرا گوش می کند چه مشخصاتی دارد که مرا جلب می کند ؟ (5 پاسخ)
 6. 8· چگونه اقرار کردن می تواند مسیر زندگی ما تغییر دهد ؟ (5 پاسخ)
 7. 21· نگاه واقع بینانه به خود ، چه ارتباطی با فروتنی دارد ؟ (4 پاسخ)
 8. 18· چگونه تمرین اصل روحانی شهامت در این قدم ، بر روی کل بهبودی من تأثیر خواهد گذاش (4 پاسخ)
 9. 2· آیا در این نقطه ترسی دارم؟ آنها چه هستند؟ (2 پاسخ)
 10. 1· چه بهانه یا دستاویزی در مورد کارکرد قدم پنج دارم؟ (3 پاسخ)
 11. 17· راههایی که از آن طریق می توانم شهامت لازم برای کارکرد این قدم را پیدا کنم چه م (4 پاسخ)
 12. 15· چرا نیاز است که من حتماً به چگونگی دقیق خطاهایم ، به جای خود خطا اقرار کنم / (5 پاسخ)
 13. 3· برای غلبه بر ترس از کارکرد قدم پنج ، چه کارهایی انجام می دهم ؟ (4 پاسخ)
 14. 28· تا چه اندازه توانسته ام عشق و محبت ام را نسبت به دیگران و خودم توسعه دهم ؟ (3 پاسخ)
 15. 26· در نتیجه کارکرد قدم پنج رابطه من با راهنمایم چگونه تغییر کرده است ؟ (2 پاسخ)
 16. 25· توسط کارکرد قدم پنج ، رابطه ما با نیروی برترم چگونه تغییر کرده است ؟ (2 پاسخ)
 17. 23· چگونه در میان گذاشت ترازنامه با راهنما ، تعهد مرا نسبت به برنامه جلسات معتادان (4 پاسخ)
 18. 19· آیا زمان و مکانی برای کارکردن قدم پنج انتخاب کرده ام ؟ کی و کجا ؟ (4 پاسخ)
 19. 27· از طریق کارکرد این قدم نظر من چگونه در رابطه با خودم تغییر کرده است ؟ (3 پاسخ)
 20. 22· تمرین اصل روحانی صداقت با خود چگونه به من کمک می کند تا خود را بپذیرم ؟ (3 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2