انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم ششم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم ششم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 17· از طریق کارکردن پنج قدم اول ، من پشتکار خود را بهبودی نشان داده ام ، این پشتکا (4 پاسخ)
 2. 1-ایا چیز هایی در من هستند که انها را دوست دارم اما ممکن است جزو نواقص شخصیتی باشند؟ (4 پاسخ)
 3. کتابخوانی قدم ششم (1 پاسخ)
 4. 22· آیا امروز خود را پذیرفته ام ؟ چه چیز در مورد خود را دوست دارم ؟ از زمانی که ای (3 پاسخ)
 5. 2-ایا میترسم اگر نواقص در من برطرف نشوند به شخصی که دوست ندارم تبدیل شوم؟ (2 پاسخ)
 6. 21 چگونه از طریق کارکرد این قدم در حال افزایش اعتماد خود به نیروی برتر به آنگونه که (1 پاسخ)
 7. 9· تسلیم من در این قدم چگونه عمیق تر می شود ؟ (3 پاسخ)
 8. 10· چه اعمالی می توانم انجام دهم که نشان دهنده آمادگی کامل من باشد ؟ (3 پاسخ)
 9. 20· تا چه اندازه ترس اینکه با کارکرد این قدم تبدیل به چه نوع انسانی خواهم شد ، هنو (2 پاسخ)
 10. 5· آیا نواقصی دارم که فکر می کنم ، امکان ندارد که برطرف شود ؟ آنها چه هستند ؟ چرا (4 پاسخ)
 11. دیگر از روی کدام نواقصم عمل نمیکنم؟ (2 پاسخ)
 12. 12· به چه راه هایی از روی این نواقص عمل می کنم ؟ (4 پاسخ)
 13. 19· امروز چه کاری انجام داده ام که نشانگر تمایل من است ؟ (3 پاسخ)
 14. 4-· آیا هنوز به فرآیند بهبودی اعتقاد دارم ؟ آیا اعتقاد دارم که می توانم تغییر کنم (4 پاسخ)
 15. 8· من چگونه اعتماد خودم را به نیری برتر به انگونه که او را درک می کنم از طریق کارک (4 پاسخ)
 16. 13· وقتی از روی این نواقص عمل می کنم ، چه تأثیر بر روی خود و دیگران می گذارم ؟ (6 پاسخ)
 17. 7· تفاوت بین اینکه کاملاً آماده باشم تا خداوند نواقص شخصیتی من را برطرف کند ، با ا (3 پاسخ)
 18. 3-فکر میکنم چه چیزهایی در من برطرف خواهند شد؟ (3 پاسخ)
 19. 23· دوست دارم از کیفیتهایی که آرزوی دست یافتن با آنها را دارم چگونه استفاده کن (2 پاسخ)
 20. 15· زندگی من بدون اینگونه رفتارها به چه شکل خواهد بود ؟ به جای آن کدامیک از اصول ر (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2