انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم ششم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم ششم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 12· به چه راه هایی از روی این نواقص عمل می کنم ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 2. 9· تسلیم من در این قدم چگونه عمیق تر می شود ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. 5· آیا نواقصی دارم که فکر می کنم ، امکان ندارد که برطرف شود ؟ آنها چه هستند ؟ چرا (5 پاسخ‌ها:)
 4. 4-· آیا هنوز به فرآیند بهبودی اعتقاد دارم ؟ آیا اعتقاد دارم که می توانم تغییر کنم (5 پاسخ‌ها:)
 5. 2-ایا میترسم اگر نواقص در من برطرف نشوند به شخصی که دوست ندارم تبدیل شوم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 3-فکر میکنم چه چیزهایی در من برطرف خواهند شد؟ (4 پاسخ‌ها:)
 7. 1-ایا چیز هایی در من هستند که انها را دوست دارم اما ممکن است جزو نواقص شخصیتی باشند؟ (5 پاسخ‌ها:)
 8. 17· از طریق کارکردن پنج قدم اول ، من پشتکار خود را بهبودی نشان داده ام ، این پشتکا (4 پاسخ‌ها:)
 9. کتابخوانی قدم ششم (1 پاسخ:)
 10. 22· آیا امروز خود را پذیرفته ام ؟ چه چیز در مورد خود را دوست دارم ؟ از زمانی که ای (3 پاسخ‌ها:)
 11. 21 چگونه از طریق کارکرد این قدم در حال افزایش اعتماد خود به نیروی برتر به آنگونه که (1 پاسخ:)
 12. 10· چه اعمالی می توانم انجام دهم که نشان دهنده آمادگی کامل من باشد ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 13. 20· تا چه اندازه ترس اینکه با کارکرد این قدم تبدیل به چه نوع انسانی خواهم شد ، هنو (2 پاسخ‌ها:)
 14. دیگر از روی کدام نواقصم عمل نمیکنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 15. 19· امروز چه کاری انجام داده ام که نشانگر تمایل من است ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 16. 8· من چگونه اعتماد خودم را به نیری برتر به انگونه که او را درک می کنم از طریق کارک (4 پاسخ‌ها:)
 17. 13· وقتی از روی این نواقص عمل می کنم ، چه تأثیر بر روی خود و دیگران می گذارم ؟ (6 پاسخ‌ها:)
 18. 7· تفاوت بین اینکه کاملاً آماده باشم تا خداوند نواقص شخصیتی من را برطرف کند ، با ا (3 پاسخ‌ها:)
 19. 23· دوست دارم از کیفیتهایی که آرزوی دست یافتن با آنها را دارم چگونه استفاده کن (2 پاسخ‌ها:)
 20. 15· زندگی من بدون اینگونه رفتارها به چه شکل خواهد بود ؟ به جای آن کدامیک از اصول ر (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2