انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هفتم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم هفتم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2

موضوعات مهم

 1. کتابخوانی قدم هفتم (2 پاسخ)

موضوع‌ها

 1. 12-تسلیم من چگونه عمیق تر شده است؟ (4 پاسخ)
 2. 9· منافع اینکه اجازه دهم خداوند در زندگی من کار کند ، چیست ؟ (4 پاسخ)
 3. 3· چگونه آگاهی از فروتنی خودم ، به من در کارکرد این قدم کمک می کند ؟ (4 پاسخ)
 4. 2· فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟ (4 پاسخ)
 5. 15· اخیراًچه فرصت هایی جهت رشد برای من بوجود آمده اند ؟ ار آنها چگونه بهره بردم ؟ (3 پاسخ)
 6. 21· چرا قدم هفتم احساس آرامش را پرورش می دهد ؟ (5 پاسخ)
 7. 20· کدام یک از کمبودهای من در زندگی برطرف شده اند یا از قدرتشان کاسته شده ؟ (5 پاسخ)
 8. 18· آیا حس تناسب وتعادل من ،اخیراً بهم خورده است ؟ آیا خود را تواناتر و زرنگتر از (4 پاسخ)
 9. 19· آیا مواقعی بوده که بتوانیم از عمل از روی نواقص خود اجتناب کنم و به جای آن یک ا (4 پاسخ)
 10. 6· من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می کنم ، درخواست خواهم کرد کمبودهای م (4 پاسخ)
 11. 17· آیا از اینکه کمبودهای من بلافاصله بعد از درخواستم برطرف نشده اند دچار بی حوصلگ (4 پاسخ)
 12. 10· درمورد اینکه یک نیروی برتر ا ز من مراقبت می کند ، و بر زندگی من اثر می گذارد ، (4 پاسخ)
 13. 16· آیا باور دارم که فقط نیروی برتر می تواند کمبودهای مرا برطرف کند؟ یا سعی کرده ا (4 پاسخ)
 14. 11· آیا عجز خود را در برابر کمبودهایم در کنار عچزم در برابر اعتیاد پذیرفته ام ؟ تو (3 پاسخ)
 15. 7· آیا معتادان در حال بهبود دیگری ، می توانند به من کمک کنند تا راهی مناسب برای در (4 پاسخ)
 16. 5· کارکرد قدمهای قبلی ، چگونه به من کمک کرد تا برای انجام قدم هفت آماده شوم ؟ (3 پاسخ)
 17. 1· کدامیک از رفتارهای من از آغاز بهبودیم تغییر کرده ؟ در چه جاها و شرایطی مسائل غل (4 پاسخ)
 18. 14· چگونه ایمان من به خداوند که او را درک می کنم در نتیجه کارکرد این قدم قویتر می (3 پاسخ)
 19. 13· آیا باور دارم که نیروی برتر من کمبودهای مرا بطرف می کند با مرا از شر اینکه به (3 پاسخ)
 20. 8· اصل روحانی تسلیم را چگونه می توان برای از سرراه خداوند کنار رفتن به کار بست ، ت (3 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2