انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هفتم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هفتم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم هفتم (2 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 11· آیا عجز خود را در برابر کمبودهایم در کنار عچزم در برابر اعتیاد پذیرفته ام ؟ تو (4 پاسخ‌ها:)
 2. 12-تسلیم من چگونه عمیق تر شده است؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. 9· منافع اینکه اجازه دهم خداوند در زندگی من کار کند ، چیست ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 4. 3· چگونه آگاهی از فروتنی خودم ، به من در کارکرد این قدم کمک می کند ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 5. 2· فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 6. 15· اخیراًچه فرصت هایی جهت رشد برای من بوجود آمده اند ؟ ار آنها چگونه بهره بردم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 7. 21· چرا قدم هفتم احساس آرامش را پرورش می دهد ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 8. 20· کدام یک از کمبودهای من در زندگی برطرف شده اند یا از قدرتشان کاسته شده ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 9. 18· آیا حس تناسب وتعادل من ،اخیراً بهم خورده است ؟ آیا خود را تواناتر و زرنگتر از (4 پاسخ‌ها:)
 10. 19· آیا مواقعی بوده که بتوانیم از عمل از روی نواقص خود اجتناب کنم و به جای آن یک ا (4 پاسخ‌ها:)
 11. 6· من چگونه از خداوند به آنگونه که او را درک می کنم ، درخواست خواهم کرد کمبودهای م (4 پاسخ‌ها:)
 12. 17· آیا از اینکه کمبودهای من بلافاصله بعد از درخواستم برطرف نشده اند دچار بی حوصلگ (4 پاسخ‌ها:)
 13. 10· درمورد اینکه یک نیروی برتر ا ز من مراقبت می کند ، و بر زندگی من اثر می گذارد ، (4 پاسخ‌ها:)
 14. 16· آیا باور دارم که فقط نیروی برتر می تواند کمبودهای مرا برطرف کند؟ یا سعی کرده ا (4 پاسخ‌ها:)
 15. 7· آیا معتادان در حال بهبود دیگری ، می توانند به من کمک کنند تا راهی مناسب برای در (4 پاسخ‌ها:)
 16. 5· کارکرد قدمهای قبلی ، چگونه به من کمک کرد تا برای انجام قدم هفت آماده شوم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 17. 1· کدامیک از رفتارهای من از آغاز بهبودیم تغییر کرده ؟ در چه جاها و شرایطی مسائل غل (4 پاسخ‌ها:)
 18. 14· چگونه ایمان من به خداوند که او را درک می کنم در نتیجه کارکرد این قدم قویتر می (3 پاسخ‌ها:)
 19. 13· آیا باور دارم که نیروی برتر من کمبودهای مرا بطرف می کند با مرا از شر اینکه به (3 پاسخ‌ها:)
 20. 8· اصل روحانی تسلیم را چگونه می توان برای از سرراه خداوند کنار رفتن به کار بست ، ت (3 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2