انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هشتم (راهنمای کارکردقدم)

موضوع‌ها

 1. 5· آیا کسی هست که من به او جبران خسارت بدهکار باشم ولی او تهدیدی برای سلامت یا (3 پاسخ‌ها:)
 2. 18· آیا احساس همدلی و ملاطفت برای دیگران دارم ؟ توضیح دهید . (3 پاسخ‌ها:)
 3. 8· چرا تغییر رفتار تنها ، برای جبران خسارتی که زده ام ، کافی نخواهد بود ؟ (5 پاسخ‌ها:)
 4. 11· تشخیص چگونگی دقیق خطاهایمان ، به چه شکل در قدم هشتم برای ما ارزشمند است ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 5. 9· آیا خسارت مالی به کسی زده ام که نخواهم آن را جبران کنم ؟ اگر این خسارت را ج (3 پاسخ‌ها:)
 6. 7· چرا عذرخواهی تنها ، برای جبران خسارتی که زده ام ، کافی نخواهد بود ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 7. 3· فهرست رنجش هایی که بر سر راه تمایل شما جهت جبران خسارت وجود دارند را بنویسید . (3 پاسخ‌ها:)
 8. 2· آیا نیاز به تأمل و مشورت با راهنمای خود را قبل از آغاز جبران خسارت ، تشخیص (4 پاسخ‌ها:)
 9. 1· آیا به هیچ شکلی در کارکرد قدم هشتم مردد هستسم چرا؟ (4 پاسخ‌ها:)
 10. 13· چند مثال از شهامتی که در قدمهای قبلی تجربه کرده اید را بنویسید ؟ چگونه از آن ت (3 پاسخ‌ها:)
 11. 12· چند مثال از صداقتی که در قدمهای قبلی تجربه کرده اید را بنویسید ؟ چگونه از (2 پاسخ‌ها:)
 12. 10· آیا به کسی جبران خسارت بدهکار هستم ، که او نیز به من صدمه زده باشد ؟ چه اق (2 پاسخ‌ها:)
 13. 17· آیا احساس وصل بودن یا مربوط بودن به دیگران می کنم ؟ توضیح دهید . (2 پاسخ‌ها:)
 14. 16· در مورد دعا کردن برای پیدا کردن تمایل چه احساسی دارم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 15. 15· چه اقداماتی جهت افزایش تمایل خود انجام داده ام ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 14· آیا اسمی هست که من هنوز به فهرست خود اضافه نکرده باشم ؟ آیا تمایل دارم که (2 پاسخ‌ها:)
 17. 6· فهرست افرادی را که به آنها خسارت زده اید با ذکر نوع و طریق خسارت بنویسید . (2 پاسخ‌ها:)
 18. 4· آیا می توانم در حال حاضر از این رنجش ها رها شوم ؟ اگر نه آیا تمایل دارم که به (2 پاسخ‌ها:)