انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم نهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم نهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم نهم (3 پاسخ‌ها:)
 2. 27· من خود را برای چه چیزهایی بخشیده ام ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 3. 26· تمرین اصل روحانی بخشش برای من چه منافعی دارد ؟ چند مثال در موردشرا (2 پاسخ‌ها:)
 4. 25· من چگونه به دیگران خدمت می کنم و از خود مایه می گذارم . (3 پاسخ‌ها:)
 5. 23· آیا مسئولیت خسارتی که زده ام و مسئولیت جبران آنها را پذیرفته ام ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 24· چه تجربیاتی باعث شد تاخساراتی که زده ام برای من واضحتر شوند ؟ این (2 پاسخ‌ها:)
 7. 22· طرحها و برنامه های عاجل و آنی من برای جبران خسارت از خودم چه می با (2 پاسخ‌ها:)
 8. 5· چرا جبران خسارت بیشتر از یک اظهار تأسف خشک و خالی می باشد ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 9. 18· چه اقداماتی جهت آماده شدن خود انجام داده ام ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 10. 20· آیا همه آنها را بخشیده ام ، کدامیک را هنوز نبخشیده ام ؟ آیا همه را (2 پاسخ‌ها:)
 11. 17· آیا از لحاظ روحانی آماده انجام جبران خسارتهای مشکل و روبرو شدن با (2 پاسخ‌ها:)
 12. 4· معنای (( جبران خسارت )) چیست ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 13. 9· خسارت مالی چطور ؟ آیا ایمان دارم که خداوند به آنگونه که او را درک می کنم مطمئناً (3 پاسخ‌ها:)
 14. 12· چگونه می توانم از معتادان در حال بهبودی دیگر ، راهنمایم ، و نیروی برترم به عنوا (4 پاسخ‌ها:)
 15. 14· ایا جبران خساراتی بدهکار هستم که انجام آن پیامدهای جدی داشته باشد (3 پاسخ‌ها:)
 16. 15· ایا جبران خسارت به شخصی که فوت کرده بدهکار هستم ؟ چه چیز خاصی در م (3 پاسخ‌ها:)
 17. 16· کدام یک از رفتارهای من نیاز به اصلاح وجبران دارد ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 18. 11· چرا مهم نیست که عکس العمل طرف مقابل به جبران خسارت من چه باشد ؟ این مسئله چه را (4 پاسخ‌ها:)
 19. 10· چه ترسها و توقعات دیگری در مورد جبران خسارت دارم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 20. 6- چگونه جبران خسارت ، یک تعهد نسبت به (( فرآیند مداوم تغییر )) است ؟ (3 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2