انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم نهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم نهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم نهم (3 پاسخ)
 2. 27· من خود را برای چه چیزهایی بخشیده ام ؟ (3 پاسخ)
 3. 26· تمرین اصل روحانی بخشش برای من چه منافعی دارد ؟ چند مثال در موردشرا (2 پاسخ)
 4. 25· من چگونه به دیگران خدمت می کنم و از خود مایه می گذارم . (3 پاسخ)
 5. 23· آیا مسئولیت خسارتی که زده ام و مسئولیت جبران آنها را پذیرفته ام ؟ (3 پاسخ)
 6. 24· چه تجربیاتی باعث شد تاخساراتی که زده ام برای من واضحتر شوند ؟ این (2 پاسخ)
 7. 22· طرحها و برنامه های عاجل و آنی من برای جبران خسارت از خودم چه می با (2 پاسخ)
 8. 5· چرا جبران خسارت بیشتر از یک اظهار تأسف خشک و خالی می باشد ؟ (3 پاسخ)
 9. 18· چه اقداماتی جهت آماده شدن خود انجام داده ام ؟ (3 پاسخ)
 10. 20· آیا همه آنها را بخشیده ام ، کدامیک را هنوز نبخشیده ام ؟ آیا همه را (2 پاسخ)
 11. 17· آیا از لحاظ روحانی آماده انجام جبران خسارتهای مشکل و روبرو شدن با (2 پاسخ)
 12. 4· معنای (( جبران خسارت )) چیست ؟ (4 پاسخ)
 13. 9· خسارت مالی چطور ؟ آیا ایمان دارم که خداوند به آنگونه که او را درک می کنم مطمئناً (3 پاسخ)
 14. 12· چگونه می توانم از معتادان در حال بهبودی دیگر ، راهنمایم ، و نیروی برترم به عنوا (4 پاسخ)
 15. 14· ایا جبران خساراتی بدهکار هستم که انجام آن پیامدهای جدی داشته باشد (3 پاسخ)
 16. 15· ایا جبران خسارت به شخصی که فوت کرده بدهکار هستم ؟ چه چیز خاصی در م (3 پاسخ)
 17. 16· کدام یک از رفتارهای من نیاز به اصلاح وجبران دارد ؟ (3 پاسخ)
 18. 11· چرا مهم نیست که عکس العمل طرف مقابل به جبران خسارت من چه باشد ؟ این مسئله چه را (4 پاسخ)
 19. 10· چه ترسها و توقعات دیگری در مورد جبران خسارت دارم ؟ (3 پاسخ)
 20. 6- چگونه جبران خسارت ، یک تعهد نسبت به (( فرآیند مداوم تغییر )) است ؟ (3 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2