انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2 3

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم دهم (1 پاسخ:)

موضوع‌ها

 1. 48· چرا اصل روحانی انضباط شخصی را در این قدم لازم داریم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. 50· چگونه آگاه بودن از اشتباهاتم ( صداقت با خود ) به من کمک می کند تا (2 پاسخ‌ها:)
 3. 49· چگونه تمرین اصل روحانی انضباط شخصی در این قدم بر روی کل بهبودی من (2 پاسخ‌ها:)
 4. 44· چه چیزی امروز مرا ارضاء کرد ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 47· امروز چه چیزی دارم که برای آن شکرگزار هستم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 35· آیا درستی و راستی را در روابطم با دیگران رعایت و حفظ کردم ؟ (1 پاسخ:)
 7. 34· آیا امروز در هیچ یک از روابط خود درگیر تنش شدم ؟ آنها چه بودند ؟ (1 پاسخ:)
 8. 33· آیا تمایل دارم که تغییر کنم ؟ (1 پاسخ:)
 9. 40· آیا امروز با خود خوب بودم ؟ (1 پاسخ:)
 10. 28· امروز در چه زمینه هایی در زندگی مشکل دارم ؟ (1 پاسخ:)
 11. 27· آیا امروز هیچ احساس شديدی داشتم ؟ آنها چه بودند و چرا به من دست دا (1 پاسخ:)
 12. 26· آیا مسئله ای که باید با راهنمای خود مطرح می کردم درون خود نکه داشت (1 پاسخ:)
 13. 29· امروز کدامیک از نواقص من در زندگیم نقش پیدا کرد ؟ چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 14. 30· آیا امروز ترس در زندگی من جای داشت ؟ (1 پاسخ:)
 15. 14· چه کاری برای خدمت به خداوند و انسانها انجام داده ام ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 10· آیا شرایطی در بهبودی من وجود داشته که از تشخیص اینکه کاری را بخوبی (4 پاسخ‌ها:)
 17. 15· آیا امروز خداوند چیزی به من عطا کرده که بخاطر آن شکرگزار باشم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 16· آیا باور دارم که نیروی برتر من می تواند به من نشان دهد که چگونه زن (2 پاسخ‌ها:)
 19. 21· آیا در مرد دیروز یا فردا نگران بودم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 20. 22· آیا به خود اجازه دادم که در مورد چیزی وسوسه شوم ؟ آیا بخود اجازه د (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3