انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم دهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحه‌ها: 1 2 3

موضوعات مهم

 1. کتابخوانی قدم دهم (1 پاسخ)

موضوع‌ها

 1. 48· چرا اصل روحانی انضباط شخصی را در این قدم لازم داریم ؟ (2 پاسخ)
 2. 50· چگونه آگاه بودن از اشتباهاتم ( صداقت با خود ) به من کمک می کند تا (2 پاسخ)
 3. 49· چگونه تمرین اصل روحانی انضباط شخصی در این قدم بر روی کل بهبودی من (2 پاسخ)
 4. 44· چه چیزی امروز مرا ارضاء کرد ؟ (2 پاسخ)
 5. 47· امروز چه چیزی دارم که برای آن شکرگزار هستم ؟ (3 پاسخ)
 6. 35· آیا درستی و راستی را در روابطم با دیگران رعایت و حفظ کردم ؟ (1 پاسخ)
 7. 34· آیا امروز در هیچ یک از روابط خود درگیر تنش شدم ؟ آنها چه بودند ؟ (1 پاسخ)
 8. 33· آیا تمایل دارم که تغییر کنم ؟ (1 پاسخ)
 9. 40· آیا امروز با خود خوب بودم ؟ (1 پاسخ)
 10. 28· امروز در چه زمینه هایی در زندگی مشکل دارم ؟ (1 پاسخ)
 11. 27· آیا امروز هیچ احساس شديدی داشتم ؟ آنها چه بودند و چرا به من دست دا (1 پاسخ)
 12. 26· آیا مسئله ای که باید با راهنمای خود مطرح می کردم درون خود نکه داشت (1 پاسخ)
 13. 29· امروز کدامیک از نواقص من در زندگیم نقش پیدا کرد ؟ چگونه ؟ (1 پاسخ)
 14. 30· آیا امروز ترس در زندگی من جای داشت ؟ (1 پاسخ)
 15. 14· چه کاری برای خدمت به خداوند و انسانها انجام داده ام ؟ (2 پاسخ)
 16. 10· آیا شرایطی در بهبودی من وجود داشته که از تشخیص اینکه کاری را بخوبی (4 پاسخ)
 17. 15· آیا امروز خداوند چیزی به من عطا کرده که بخاطر آن شکرگزار باشم ؟ (2 پاسخ)
 18. 16· آیا باور دارم که نیروی برتر من می تواند به من نشان دهد که چگونه زن (2 پاسخ)
 19. 21· آیا در مرد دیروز یا فردا نگران بودم ؟ (2 پاسخ)
 20. 22· آیا به خود اجازه دادم که در مورد چیزی وسوسه شوم ؟ آیا بخود اجازه د (2 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3