انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم یازدهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم یازدهم (2 پاسخ‌ها:)
 2. 16· من چگونه مراقبه می کنم ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. 12· احساس من نسبت به دعا کردن چیست ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 4. 22· چند مثال از مواقعی که در زندگی روی اراده شخصی خود عمل کرده اید (3 پاسخ‌ها:)
 5. 5· تفاوت بین دین و روحانیت چیست ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 6. 23· چند مثل از مواقعی که در زندگی کردید تا اراده خود را با اراده خ (3 پاسخ‌ها:)
 7. 21· چه اقداماتی جهت ارتقاء رابطه خود اگاهانه خود با خداوند بدانگون (2 پاسخ‌ها:)
 8. 18· احساس من نسبت به مراقبه کردن چیست ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. 20· در چه شرایطی متوجه حضور نیروی برترم می شوم ؟ احساس ما چیست ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 10. 17· چه مواقعی مراقبه می کنم ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 11. 13· چه مواقعی دعا می کنم ؟ وقتی که آزار می شوم ؟ وقتی که چیزی می خ (2 پاسخ‌ها:)
 12. 9· تماس دائم با NA و در بر نامه بودن، چگونه به سفر روحانی من کمک م (1 پاسخ:)
 13. 8· علیرغم هر نوع طریق روحانی که دنبال می کنم ، آیا باز هم تماس دائ (3 پاسخ‌ها:)
 14. 7· آیا هنگام کاوش روحانی خود د معتادان گمنام با تعصب یا غرض کسی رو (2 پاسخ‌ها:)
 15. 6· چه اقداماتی جهت کاوش در روحانیت خود انجام داده ام ؟ (1 پاسخ:)
 16. 4· آیا من طریق روحانی خاصی برای خودم دارم ؟ (1 پاسخ:)
 17. 1 چه تجاربی در کارکرد قدمهای قبلی یا دیگر مراحل زندکی ام داشته ام که اشارتی حضور نیرو (1 پاسخ:)
 18. 2-نیروی برتر من چه خصوصیاتی دارد؟ایا من هم میتوانم همان خصوصیات را برای خود داشته باش (1 پاسخ:)
 19. 3-درک من از نیروی برتر چطور از هنگامی که به ان ای امدم تغییر کرد؟ (1 پاسخ:)
 20. 25· تصویرم از اراده خداوند برای من چیست ؟ (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2