انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوازدهم (راهنمای کارکردقدم)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوازدهم (راهنمای کارکردقدم)

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم دوازدهم (1 پاسخ:)
 2. چگونگی عملکرد قدم دوازدهم (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 8- راههای مختلف پیام رساندن چیست؟من شخصا کدامیک را به کار میگیرم؟ (5 پاسخ‌ها:)
 2. 12· قدم دوازدهم و سنت پنجم چگونه با هم در آمیخته اند ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 3. 11· پیام رساندن چه نفعی برای ما دارد ؟ (4 پاسخ‌ها:)
 4. 7-چه کار خدماتی جهت رساندن پیام انجام میدهم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 5. 6-راههای مختلفی را که من از طریق ان پیام گرفتن را تجربه کرده ام چه بوده اند؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 19· چه مواقعی تمرین اصول برای من مشکل است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 18· چگونه می توانم اصول را در زمینه های مختلف زندگی تمرین کنم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 8. 20· تمرین کدامیک از اصول روحانی برایم سخت تر است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. 21· چگونه اصل روحانی عشق بلاشرط را در رابطه با معتادانی که سعی می کنم به آنها کمک (2 پاسخ‌ها:)
 10. 22· رفتار و منش من در راهنمای دیگران بودن چگونه است ؟ آیا رهجویان خود را تشویق می (2 پاسخ‌ها:)
 11. 24· چگونه اصل روحانی ایثار و از خود گذشتگی را هنگام خدمت تمرین می کنم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 12. 23· رفتار و منش من هنگام خدمت چگونه است ؟ آیا جلسات معتادان گمنام بدون من به حیات (2 پاسخ‌ها:)
 13. 25· آیا من به بهبودیم متعهد هستم ؟ برای حفظ و مراقبت از آنها چه کارهایی انجام می د (2 پاسخ‌ها:)
 14. 26· آیا علیرغم احساسی که دارم اصول روحانی را تمرین می کنم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 15. 16· ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر چیست ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 16. 15· چگونه یکی از اعضاء جلسات معتادان گمنام توانست طوری مرا تحت تأثیر قراردهد که ه (3 پاسخ‌ها:)
 17. 14· خدمت با از خود گذشتگی و از روی عشق بلاعوض چیست ؟ من چگونه آنرا تمرین می کنم ؟ (3 پاسخ‌ها:)
 18. 13· چه چیز باعث حضور مستمر من در جلسات و اعتمادم به برنامه جلسات معتادان گمنام اس (3 پاسخ‌ها:)
 19. 10 فرق بین جاذبه با تبلیغ چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 20. 9- روش شخصی من در راهنما بودن چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2