انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هفتم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هفتم الکلی ها

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. چه شعاري مي‌تواند به من يادآوري كند كه جايگزيني براي رفتارهاي منفي كه آرزوي رها شدن ا (1 پاسخ:)
 2. فروتني براي من چه مفهومي دارد؟ فهرستي از كساني كه داراي اين صفت هستند، تهيه كن. (1 پاسخ:)
 3. آيا من يك پشتيبان (راهنما) دارم؟ اگر ندارم،‌ چگونه مي‌توانم از كسي درخواست كمك كنم؟ (1 پاسخ:)
 4. هنگامي كه قدم هفتم را كار مي‌كنم، آيا تغييري در ارتباط خود با قدرت برترم مشاهده مي‌كن (0 پاسخ‌ها:)
 5. هنگامي كه رفع كردن عيوبم را به خداوند واگذار مي‌كنم آيا كوتاهي‌هاي جديدي آشكار مي‌شون (0 پاسخ‌ها:)
 6. آيا من قادرم به اشتباهاتم لبخند زده و هنگامي كه كامل نيستم خود رانبازم؟ آيا مي‌توانم (0 پاسخ‌ها:)
 7. آيا من قادرم به مبارزه طلبي‌ها بعنوان موقعيتهايي براي تمرين كردن صفتهاي شخصيتي جديد ب (0 پاسخ‌ها:)
 8. چه رفتارها يا صفتهاي منفي كاهش پيدا كرد‌ه‌اند،‌ يا حذف شده‌اند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. آيا در زندگي من ترس از بين رفته اي وجود دارد؟ كدام يكي؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. در طول اين هفته براي تمرين كردن يك رفتار مثبت چه كاري مي‌توانم انجام دهم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. چه صفتهاي مثبتي را مي‌توانم در خودم پرورش دهم؟ يا با رفتارهاي حذف شدني جايگزين كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. چه تغييرات مثبتي مي‌توانم در خودم ايجاد كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. چگونه مي‌توانم بانيروي برترم در برطرف كردن عيوبم مشاركت كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. بايد به چه كمبودهاي اخلاقي غلبه كنم تا به خودم اجازه دهم كه از يك راهنما كمك بخواهم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. چگونه مي‌توانم در دوران بهبودي با دلسوزي از خود مراقبت كرده و از خداوند درخواست كنم ك (0 پاسخ‌ها:)
 16. اكنون چه عيبي بيشترين دردسر را براي من ايجاد مي‌كند؟ اين عيب چه فوايدي براي من دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. چگونه با تواضح از خداوند براي رفع كوتاهي‌هايم درخواست مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 18. آيا براي درخواست از خداوند براي رفع معايبم درخواست مي‌كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 19. آيا من ايمان دارم كه قدرت برترم مي‌تواند مرا از دست كمبودهايم رها كند؟ چگونه به اين ب (0 پاسخ‌ها:)
 20. من براي تغييردادن كداميك از نواقص آمادگي دارم؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2