انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هفتم الکلی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم هفتم الکلی ها

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. چه شعاري مي‌تواند به من يادآوري كند كه جايگزيني براي رفتارهاي منفي كه آرزوي رها شدن ا (1 پاسخ)
 2. فروتني براي من چه مفهومي دارد؟ فهرستي از كساني كه داراي اين صفت هستند، تهيه كن. (1 پاسخ)
 3. آيا من يك پشتيبان (راهنما) دارم؟ اگر ندارم،‌ چگونه مي‌توانم از كسي درخواست كمك كنم؟ (1 پاسخ)
 4. هنگامي كه قدم هفتم را كار مي‌كنم، آيا تغييري در ارتباط خود با قدرت برترم مشاهده مي‌كن (0 پاسخ)
 5. هنگامي كه رفع كردن عيوبم را به خداوند واگذار مي‌كنم آيا كوتاهي‌هاي جديدي آشكار مي‌شون (0 پاسخ)
 6. آيا من قادرم به اشتباهاتم لبخند زده و هنگامي كه كامل نيستم خود رانبازم؟ آيا مي‌توانم (0 پاسخ)
 7. آيا من قادرم به مبارزه طلبي‌ها بعنوان موقعيتهايي براي تمرين كردن صفتهاي شخصيتي جديد ب (0 پاسخ)
 8. چه رفتارها يا صفتهاي منفي كاهش پيدا كرد‌ه‌اند،‌ يا حذف شده‌اند؟ (0 پاسخ)
 9. آيا در زندگي من ترس از بين رفته اي وجود دارد؟ كدام يكي؟ (0 پاسخ)
 10. در طول اين هفته براي تمرين كردن يك رفتار مثبت چه كاري مي‌توانم انجام دهم؟ (0 پاسخ)
 11. چه صفتهاي مثبتي را مي‌توانم در خودم پرورش دهم؟ يا با رفتارهاي حذف شدني جايگزين كنم؟ (0 پاسخ)
 12. چه تغييرات مثبتي مي‌توانم در خودم ايجاد كنم؟ (0 پاسخ)
 13. چگونه مي‌توانم بانيروي برترم در برطرف كردن عيوبم مشاركت كنم؟ (0 پاسخ)
 14. بايد به چه كمبودهاي اخلاقي غلبه كنم تا به خودم اجازه دهم كه از يك راهنما كمك بخواهم؟ (0 پاسخ)
 15. چگونه مي‌توانم در دوران بهبودي با دلسوزي از خود مراقبت كرده و از خداوند درخواست كنم ك (0 پاسخ)
 16. اكنون چه عيبي بيشترين دردسر را براي من ايجاد مي‌كند؟ اين عيب چه فوايدي براي من دارد؟ (0 پاسخ)
 17. چگونه با تواضح از خداوند براي رفع كوتاهي‌هايم درخواست مي‌كنم؟ (0 پاسخ)
 18. آيا براي درخواست از خداوند براي رفع معايبم درخواست مي‌كنم؟ (0 پاسخ)
 19. آيا من ايمان دارم كه قدرت برترم مي‌تواند مرا از دست كمبودهايم رها كند؟ چگونه به اين ب (0 پاسخ)
 20. من براي تغييردادن كداميك از نواقص آمادگي دارم؟ (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2