انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم الکلی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم هشتم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. چقدر مي‌خواهم كه صادق باشم؟ (2 پاسخ)
 2. آيا تشخيص مي‌دهم كه وقتي به كار كس ديگري اعتراض مي‌كنم، ممكن است به آنها يا افراد ديگ (1 پاسخ)
 3. با دوباره خواني ليست آيا الگويي پيدا مي‌شود كه نقطة‌ ضعف جديدي رادر شخصيت من نشان ده (0 پاسخ)
 4. چطور مي‌توان كساني را كه من راهنمايشان هستم، تشويق كنم كه روي اين قدم بر اساس تجربيا (0 پاسخ)
 5. آيا مي‌توانم افكارم احساساتم و كلنجار رفتن‌هايم با اين قدم را با بقية گروه درميان بگذ (0 پاسخ)
 6. خدا در اين قدم چه نقشي دارد؟ (0 پاسخ)
 7. آيا نام خودم را در ليست آورده‌ام؟ چرا يا چرا نه؟ (0 پاسخ)
 8. هركدام افراد هستند كه مي‌خواهم اول از همه با آنها ارتباط برقرار كنم؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 9. آيا دعا كردن را براي ارادة خواهان شدن در نظر گرفته‌ام؟ چطور صبر مي‌كنم كه به خودم اج (0 پاسخ)
 10. آيا مي‌فهمم كه قصد و نيت جبران كردن با خود جبران كردن تفاوت دارد؟ تفاوتها را توضيح (0 پاسخ)
 11. چطوراز منطقي جلوه دادن و توجيه كردن استفاده كرده‌ام، براي اينكه راه خواستن خود را مسد (0 پاسخ)
 12. آيا مي‌خواهم كه جبران كنم؟ اگر نه، چرا؟ اگر بله، آيا مي‌خواهم كه دربارة تجربياتم بنو (0 پاسخ)
 13. آيا با راهنمايم و يا ديگر اعضاء‌جلسات الکلی ها در رابطة با اينكه آنها چطو (0 پاسخ)
 14. آيا از ليست قدم چهارم به عنوان يك ابزار براي آماده سازي ليست قدم هشتم خود استفاده كرد (0 پاسخ)
 15. آيا براي تهيه يك ليست مقاومت كردم؟ اگر اينطور است،‌چرا؟ (0 پاسخ)
 16. قبل از شروع قدم هشتم به چه نکاتی باید توجه داشت؟ (0 پاسخ)