انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هشتم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. چقدر مي‌خواهم كه صادق باشم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 2. آيا تشخيص مي‌دهم كه وقتي به كار كس ديگري اعتراض مي‌كنم، ممكن است به آنها يا افراد ديگ (1 پاسخ:)
 3. با دوباره خواني ليست آيا الگويي پيدا مي‌شود كه نقطة‌ ضعف جديدي رادر شخصيت من نشان ده (0 پاسخ‌ها:)
 4. چطور مي‌توان كساني را كه من راهنمايشان هستم، تشويق كنم كه روي اين قدم بر اساس تجربيا (0 پاسخ‌ها:)
 5. آيا مي‌توانم افكارم احساساتم و كلنجار رفتن‌هايم با اين قدم را با بقية گروه درميان بگذ (0 پاسخ‌ها:)
 6. خدا در اين قدم چه نقشي دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. آيا نام خودم را در ليست آورده‌ام؟ چرا يا چرا نه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. هركدام افراد هستند كه مي‌خواهم اول از همه با آنها ارتباط برقرار كنم؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. آيا دعا كردن را براي ارادة خواهان شدن در نظر گرفته‌ام؟ چطور صبر مي‌كنم كه به خودم اج (0 پاسخ‌ها:)
 10. آيا مي‌فهمم كه قصد و نيت جبران كردن با خود جبران كردن تفاوت دارد؟ تفاوتها را توضيح (0 پاسخ‌ها:)
 11. چطوراز منطقي جلوه دادن و توجيه كردن استفاده كرده‌ام، براي اينكه راه خواستن خود را مسد (0 پاسخ‌ها:)
 12. آيا مي‌خواهم كه جبران كنم؟ اگر نه، چرا؟ اگر بله، آيا مي‌خواهم كه دربارة تجربياتم بنو (0 پاسخ‌ها:)
 13. آيا با راهنمايم و يا ديگر اعضاء‌جلسات الکلی ها در رابطة با اينكه آنها چطو (0 پاسخ‌ها:)
 14. آيا از ليست قدم چهارم به عنوان يك ابزار براي آماده سازي ليست قدم هشتم خود استفاده كرد (0 پاسخ‌ها:)
 15. آيا براي تهيه يك ليست مقاومت كردم؟ اگر اينطور است،‌چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. قبل از شروع قدم هشتم به چه نکاتی باید توجه داشت؟ (0 پاسخ‌ها:)