انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم نهم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم نهم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. مي‌توانم يك نامة‌ جبران كردن براي خودم بنويسم؟ (1 پاسخ:)
 2. چه تفاوتهايي بين عذرخواهي كردن و جبران وجود دارد؟ كداميك از اين جبران كردنها با تغيير (1 پاسخ:)
 3. وقتي اين قدم عملي تمام شده،‌ براي جشن گرفتن چه كاري مي‌توانم انجام دهم؟ آيا به خاطر ا (0 پاسخ‌ها:)
 4. چطور مي‌توانم خودم را به خاطر تمام مشكلاتي كه براي خودم بوجود آورده‌ام،‌ ببخشم؟ چه كا (0 پاسخ‌ها:)
 5. آيا مايلم دعا كنم كه بخواهم تا در آينده اشتباهاتم را جبران كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. چه ضرري به فرزندانم و يا پدر و مادر و خواهر و برادرهايم زده‌ام؟ مي‌توانم برخي اصلاحات (0 پاسخ‌ها:)
 7. چه كسي در ليست اصلاحاتم وجود دارد كه امكان جبران مستقيم اشتباهاتم در مورد او براي همي (0 پاسخ‌ها:)
 8. آيا اصلاحاتي دارم كه انجام آنها مي‌تواند نتايج جدي براي خانواده‌ام داشته باشد. مثل از (0 پاسخ‌ها:)
 9. كداميك از اصلاحات را مي‌توانم متوقف كنم؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. چطور مي‌توانم مطمئن شوم كه در يك موقعيت نگران كننده با سرعت پايين نمي‌روم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. انگيزه‌هاي من براي انجام اين اصلاحات چيست؟ آيا آماده‌ هستم كه نتيجه را هرچه مي‌خواهد (0 پاسخ‌ها:)
 12. .از اينكه ممكن است اصلاحات من به كس ديگري صدمه بزند،‌ چه شك و ترديدهايي دارم؟ مي‌توان (0 پاسخ‌ها:)
 13. چطور مي‌توانم نقشه بكشم كه آنچه قراراست به آنها بگويم واضح و دقيق باشد و از سرزنش كرد (0 پاسخ‌ها:)
 14. كدام يك از افراد در ليست من هستند كه بايد اول مستقيماً خطاهايم رابراي آنها جبران كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. "عدم کارکرد قدم نهم به معنی رزرو کردن جایی برای لغزش است" (1 پاسخ:)
 16. موارد مهمی که درکارکرد این قدم باید در نظر داشته باشیم: (0 پاسخ‌ها:)