انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم الکلی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم یازدهم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. آيا مكان و زمان بخصوصي براي دعا و تمركز دارم؟ چه كاري مي‌توانم انجام دهم تا اين زمان (1 پاسخ:)
 2. براي داشتن قدرت قبول ارادة خداوندي به چه چيزي احتياج دارم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. دوست دارم امروز چطور راهنمايي شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. ارادة خودم چطور باعث ايجاد مشكلات برايم شده است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. .چطور راجع به ارادة‌ خداوند مرتكب اشتباه شده‌ام؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. چطور مي‌توانم بين ارادة خداوند و خودم تفاوت قائل شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. دعا كردن براي ارادة‌ خداوندي و نه ارادة‌ خودم، چه مفهومي دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. چطور ارتباط آگاهانه‌ام را با خداوند وسعت داده‌ام؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. چه كاري مي‌توانم انجام دهم كه دعا و تمركز را امروز به زندگيم اضافه كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. آيا مشتاق هستم كه امروز دعا كردن و تمركز را امتحان كنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. چطور تفاوت بين دعا كردن و تمركز راتعريف كنيم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. طالب آگاهی ازاراده خداوخواستن قدرت انجام آن یعنی چه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. چگونه ازراه دعاو مراقبه به پروردگار نزدیکتر می شوید؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. درک شما از خداوند و نحوه رابطه تان با او چگونه است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. مفهوم دعا و مراقبه چیست و چه کاربردی برایتان دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)