انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم الکلی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم یازدهم الکلی ها

موضوع‌ها

 1. آيا مكان و زمان بخصوصي براي دعا و تمركز دارم؟ چه كاري مي‌توانم انجام دهم تا اين زمان (1 پاسخ)
 2. براي داشتن قدرت قبول ارادة خداوندي به چه چيزي احتياج دارم؟ (0 پاسخ)
 3. دوست دارم امروز چطور راهنمايي شوم؟ (0 پاسخ)
 4. ارادة خودم چطور باعث ايجاد مشكلات برايم شده است؟ (0 پاسخ)
 5. .چطور راجع به ارادة‌ خداوند مرتكب اشتباه شده‌ام؟ (0 پاسخ)
 6. چطور مي‌توانم بين ارادة خداوند و خودم تفاوت قائل شوم؟ (0 پاسخ)
 7. دعا كردن براي ارادة‌ خداوندي و نه ارادة‌ خودم، چه مفهومي دارد؟ (0 پاسخ)
 8. چطور ارتباط آگاهانه‌ام را با خداوند وسعت داده‌ام؟ (0 پاسخ)
 9. چه كاري مي‌توانم انجام دهم كه دعا و تمركز را امروز به زندگيم اضافه كنم؟ (0 پاسخ)
 10. آيا مشتاق هستم كه امروز دعا كردن و تمركز را امتحان كنم؟ (0 پاسخ)
 11. چطور تفاوت بين دعا كردن و تمركز راتعريف كنيم؟ (0 پاسخ)
 12. طالب آگاهی ازاراده خداوخواستن قدرت انجام آن یعنی چه؟ (0 پاسخ)
 13. چگونه ازراه دعاو مراقبه به پروردگار نزدیکتر می شوید؟ (0 پاسخ)
 14. درک شما از خداوند و نحوه رابطه تان با او چگونه است؟ (0 پاسخ)
 15. مفهوم دعا و مراقبه چیست و چه کاربردی برایتان دارد؟ (0 پاسخ)