انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم NA
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم NA

موضوع‌ها

 1. 3-آیا خداوند را در زندگی خود کنار گذاشته بودید؟(مثال بزنید) (4 پاسخ‌ها:)
 2. 1-آیامیدانید که مصرف مواد مخدر ومشکلاتی که در زندگیتان داشته اید همگی زاییده فکر بکر (3 پاسخ‌ها:)
 3. 2-برای برداشتن قدم سوم چه حرکتی از جانب شما لازم است؟ (3 پاسخ‌ها:)
 4. 15-چه حرکتی و اقدامی از جانب شما لازم است تا بتوانید بگویید ذر قدم سوم زندگی می کنید؟ (5 پاسخ‌ها:)
 5. 12-آیا برداشتن این قدم برای شما مشکل است؟ (5 پاسخ‌ها:)
 6. 8-مفهوم دعای آرامش از نطر شما چیست؟(توضیح دهید) (3 پاسخ‌ها:)
 7. 7-مفهوم واقعی اتکا به خداوند آزادی وبی نیازی است.از نظر شما متکی بودن به خدا مفهومش چ (2 پاسخ‌ها:)
 8. آیا میل و اراده شخصیتان ، موجب دردسرتان شده و برایتان اشکال به وجود آورده؟ چند مثال (1 پاسخ:)
 9. 5-مفهوم هوای نفس از نظر شما چیست؟ (4 پاسخ‌ها:)
 10. 4-درحال حاضر درک شما از خداوند چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 11. باانجام چه کاری میتوانید بگویید درقدم سوم زندگی میکنید؟ (1 پاسخ:)
 12. 14-مفهوم سپردن به خدا چیست؟ (3 پاسخ‌ها:)
 13. 13-از نظر شما مفهوم تصمیم گیری قدم سوم چیست؟ (4 پاسخ‌ها:)
 14. 11-قدم سوم چه احساسی را در شما بر می انگیزد؟(توضیح دهید) (5 پاسخ‌ها:)
 15. 16-لیست چیزهایی را که نمی خواهید به خدا بسپارید بنویسید؟ (4 پاسخ‌ها:)
 16. برداشت قدم سوم (2 پاسخ‌ها:)
 17. 9-آیا قدم های اول و دوم شما را برای قدم سوم آماده کرده اند؟(توضیح دهید) (2 پاسخ‌ها:)
 18. 10-آیا احساس می کنید که حقیقتا تمایل دارید زندگی خود را به خدا بسپارید؟(توضیح دهید) (2 پاسخ‌ها:)
 19. 6-در مورد میل و اراده شخصی(هوای نفس)که باعث تباهی وبروز مشکلات در زندگیتان شده چند مث (1 پاسخ:)