انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول رهایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم اول رهایی

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 14) چه وقت و کجا متوجه شديد که به چيزي وابستگي پيدا کرده‌ايد؟ (5 پاسخ)
 2. 16) سعي کرده‌ايد اراده خودرا براي پرهيز يا تغيير رفتار به کار بگيريد؟ (6 پاسخ)
 3. 17)به چه علت با وجود تمايل و اراده به رهايي از هر نوع وابستگي كه داشتيد، هميشه با شکس (5 پاسخ)
 4. 27/5- ليست اولويت‌هاي خودرا در اين زندگي تازه بنويسيد. (5 پاسخ)
 5. 27/1-مفهوم از دست دادن اختيار زندگي چيست؟ (7 پاسخ)
 6. 13) مفهوم انكار براي شما چيست؟ و چه مطالبي را كه براي ديگران و نزديكان گاملاً واضح بو (11 پاسخ)
 7. 22) در مورد وسوسه‌هاي پس از پرهيز يا توقف رفتار ناسالم، که منجر به شروع مجدد آن رفتار (2 پاسخ)
 8. 27/3-توضيح دهيد كه اختيار چه چيزهايي در زندگي از دستتان خارج شده است و براي هر كدام ي (6 پاسخ)
 9. 15) در وابستگي بدنبال چه مي‌گشتيد؟ توضيح دهيد. (5 پاسخ)
 10. 27) آيا بيماري وابستگي خودرا پذيرفته‌ايد؟ (3 پاسخ)
 11. 21) پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل وابستگي بزنيد. (2 پاسخ)
 12. 27/4-آيا پرهيز از موارد وابستگي يا توقف رفتار ناسالم كه به آن دچار شده‌ايد، اختيـار ز (2 پاسخ)
 13. 23) در مورد توجيه لغزش‌هاي خود چند مثال زنده بزنيد. (2 پاسخ)
 14. 26) آيا براي رهايي از وابستگي خود، قيدوشرط خاصي قائل شده‌ايد؟ (1 پاسخ)
 15. 27/2-پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختيار زندگي بنويسيد (1 پاسخ)
 16. 25) آيا دست‌آويز يا پلي براي بازگشت به موقعيت قبلي خود گذاشته‌ايد؟ مانند: (ارتباط با (1 پاسخ)
 17. 24) آيا در مورد چيزي‌هايي كه بدان وابسته‌ايد حق انتخاب داريد؟ اگر داريد توضيح دهيد و (1 پاسخ)
 18. 18) مفهوم وسوسه براي شما چيست؟ آيا در مورد وسوسه‌هاي خود اختياري داشته‌ايد؟ اگر داشته (3 پاسخ)
 19. 19) مفهوم اجبار در رفتاري كه به آن وابسته‌ايد، براي شما چيست؟ آيا رفتارهاي شما هميشه (2 پاسخ)
 20. 20) مفهوم عاجـز براي شما چيست؟ (4 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2