انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول رهایی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول رهایی

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 14) چه وقت و کجا متوجه شديد که به چيزي وابستگي پيدا کرده‌ايد؟ (5 پاسخ‌ها:)
 2. 16) سعي کرده‌ايد اراده خودرا براي پرهيز يا تغيير رفتار به کار بگيريد؟ (6 پاسخ‌ها:)
 3. 17)به چه علت با وجود تمايل و اراده به رهايي از هر نوع وابستگي كه داشتيد، هميشه با شکس (5 پاسخ‌ها:)
 4. 27/5- ليست اولويت‌هاي خودرا در اين زندگي تازه بنويسيد. (5 پاسخ‌ها:)
 5. 27/1-مفهوم از دست دادن اختيار زندگي چيست؟ (7 پاسخ‌ها:)
 6. 13) مفهوم انكار براي شما چيست؟ و چه مطالبي را كه براي ديگران و نزديكان گاملاً واضح بو (11 پاسخ‌ها:)
 7. 22) در مورد وسوسه‌هاي پس از پرهيز يا توقف رفتار ناسالم، که منجر به شروع مجدد آن رفتار (2 پاسخ‌ها:)
 8. 27/3-توضيح دهيد كه اختيار چه چيزهايي در زندگي از دستتان خارج شده است و براي هر كدام ي (6 پاسخ‌ها:)
 9. 15) در وابستگي بدنبال چه مي‌گشتيد؟ توضيح دهيد. (5 پاسخ‌ها:)
 10. 27) آيا بيماري وابستگي خودرا پذيرفته‌ايد؟ (3 پاسخ‌ها:)
 11. 21) پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل وابستگي بزنيد. (2 پاسخ‌ها:)
 12. 27/4-آيا پرهيز از موارد وابستگي يا توقف رفتار ناسالم كه به آن دچار شده‌ايد، اختيـار ز (2 پاسخ‌ها:)
 13. 23) در مورد توجيه لغزش‌هاي خود چند مثال زنده بزنيد. (2 پاسخ‌ها:)
 14. 26) آيا براي رهايي از وابستگي خود، قيدوشرط خاصي قائل شده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 15. 27/2-پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختيار زندگي بنويسيد (1 پاسخ:)
 16. 25) آيا دست‌آويز يا پلي براي بازگشت به موقعيت قبلي خود گذاشته‌ايد؟ مانند: (ارتباط با (1 پاسخ:)
 17. 24) آيا در مورد چيزي‌هايي كه بدان وابسته‌ايد حق انتخاب داريد؟ اگر داريد توضيح دهيد و (1 پاسخ:)
 18. 18) مفهوم وسوسه براي شما چيست؟ آيا در مورد وسوسه‌هاي خود اختياري داشته‌ايد؟ اگر داشته (3 پاسخ‌ها:)
 19. 19) مفهوم اجبار در رفتاري كه به آن وابسته‌ايد، براي شما چيست؟ آيا رفتارهاي شما هميشه (2 پاسخ‌ها:)
 20. 20) مفهوم عاجـز براي شما چيست؟ (4 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2