انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم اول عادتی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم اول عادتی ها

موضوع‌ها

 1. 6- چگونه از خودم مواظبت کنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 2. 4- با این کار چگونه زمام اختیار زندگی را دوباره به دستم میگیرم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 3- وقتی دیگران را كنترل و قضاوت نميكنم، چگونه توانمند میشوم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 4. 1- آیا من دیگران را کنترل میکنم؟ به چه صورت؟ (9 پاسخ‌ها:)
 5. 9- چرا این قدم میگوید:"ما اقرار کردیم که در مقابلِ عادت و رفتارهای ناسالم و وابستگیها (2 پاسخ‌ها:)
 6. 8- کدام عادت‌های تبديل شده به وابستگیهای ناسالم در من به عنوان نواقص شخصیتی، مانع از (2 پاسخ‌ها:)
 7. 12- معنی تسلیم شدن براي من چیست؟ (3 پاسخ‌ها:)
 8. 15- چه وقت میفهمم که به حد کافی روی این امر کار کرده ام؟ (3 پاسخ‌ها:)
 9. 18- آیا من حاضرم بفهمم که تلاش برای تغيير دادن دیگران، باعث از دست دادن اختیار زندگی (1 پاسخ:)
 10. 17- چرا همیشه میخواهم دیگران را کنترل و قضاوت کنم؟ از كنترل آنها چه چيزي عاید من ميشو (1 پاسخ:)
 11. 16- علائم از دست دادن اختیار زندگی در من چیست؟ (یک فهرست كامل تهیّه کنید) (1 پاسخ:)
 12. 11- چه علائم و مشخصاتی را مشاهده میکنم که به من نشان میدهند هنوز هم در انکارم؟ (1 پاسخ:)
 13. 10- امروز، عجز و از دست دادن اختیار زندگی برای من چه معنایی دارد؟ (1 پاسخ:)
 14. 5- چگونه ترس از افکار دیگران نسبت به خودم را آزاد کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 15. 2- تفاوت بین عجز و توانمندی برایم چیست؟ (2 پاسخ‌ها:)
 16. 14- به خاطر چه چیزی باید خود را تسلیم کنم، در مقابل چه كسي بايد خود را تسلیم كنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 13- چرا من باید خود را تسلیم کنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 18. 19- آیا من در برابر رفتارها، عادت‌ها و وابستگیهای ناسالم خود عاجزم؟ از كجا اين عادت ب (2 پاسخ‌ها:)
 19. 7- چگونه "پذیرفتن عجز در مقابل عادت‌ها و روابط ناسالم با دیگران" در انجام این امر به (1 پاسخ:)