انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم رهایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم دوم رهایی

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 17) شخصيت واقعي و دروني خودرا تشريح كنيد. (2 پاسخ)
 2. 6) آيا در زندگيتان ترسي داريد؟ مانند: ترس از خدا، مردم، عدم امنيت اجتماعي، اقتصادي و (1 پاسخ)
 3. 7) آيا مي‌توانيد خود محوري‌هاي خودرا در زندگي تشخيص دهيد؟ (2 پاسخ)
 4. 15) آيا خودرا فردي مثبت مي‌دانيد يا منفي؟ در كدام قسمت از زندگيتان مثبت يا منفي بوده‌ (2 پاسخ)
 5. 20) در مورد رفتار عاقلانه خود پس از آشنايي با برنامه، چند مثال زنده بزنيد. (1 پاسخ)
 6. 18) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي كه قبل از آشنا شدن با برنامه انجام داده‌ايد را بنوسيد. پنج (1 پاسخ)
 7. 1) آيا قبل از آشنايي با كُدا اعتقاد داشتيد كه فكرتان قدرتمند است و قادريد به كمك آن ت (0 پاسخ)
 8. 2) آيا اعتقاد مذهبي داريد يا داشته‌ايد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 9. 3)آيا اعتقاد داريد كه قدرتي مافوق قدرت شما وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است نشانه‌هاي وجو (0 پاسخ)
 10. 4) آيا تا به حـال به چيـزي ايمـان داشته‌ايد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 11. 5) تصوير، تصـور و ذهنيت خودرا از خدا بيان كنيد. آيا مثبت است و به شما کمک مي‌کند؟ اگر (0 پاسخ)
 12. 8) در چه بخشي از زندگيتان احساس مي‌كنيد كه كنترل كم و يا اصلاً نداشته‌ايد؟ (0 پاسخ)
 13. 9) آيا فکر مي‌کنيد با افـراد عـادي تفاوت داريد؟ آيا پرهيـز يا قطع وابستگي ما را به اف (0 پاسخ)
 14. 10) آيا طريقه فکر کردن شما با ديگـران تفـاوت دارد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 15. 11) چه عواملي افکار بيمارگونه ما را تشديد و به فعاليت وا مي‌دارد؟ (0 پاسخ)
 16. 12) آيا پس از لغزش‌هايتان (ارتباط با وابستگي) فکر مي‌کرديد که اين بار با دفعـات ديگـر (0 پاسخ)
 17. 13) چرا نمي‌توانستيم از تجربه‌هاي دردآور گذشته براي خودداري از بروز وابستگي استفاده ک (0 پاسخ)
 18. 14) آيا هرگز به عواقب اولين بار انجام رفتار ناسالم پس از پرهيز فکر کرده‌ايد؟ (در گذشت (0 پاسخ)
 19. 16) عقيده شما در مورد شخصيت كاذب چيست؟ (كارآكتر بيماري كه كنترل زندگي شما را بدست مي‌ (0 پاسخ)
 20. 19) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي را كه بعد از آشنا شدن با برنامه انجام داده‌ايد بنوسيد. پنج (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2