انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم رهایی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم رهایی

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 17) شخصيت واقعي و دروني خودرا تشريح كنيد. (2 پاسخ‌ها:)
 2. 6) آيا در زندگيتان ترسي داريد؟ مانند: ترس از خدا، مردم، عدم امنيت اجتماعي، اقتصادي و (1 پاسخ:)
 3. 7) آيا مي‌توانيد خود محوري‌هاي خودرا در زندگي تشخيص دهيد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 4. 15) آيا خودرا فردي مثبت مي‌دانيد يا منفي؟ در كدام قسمت از زندگيتان مثبت يا منفي بوده‌ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 20) در مورد رفتار عاقلانه خود پس از آشنايي با برنامه، چند مثال زنده بزنيد. (1 پاسخ:)
 6. 18) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي كه قبل از آشنا شدن با برنامه انجام داده‌ايد را بنوسيد. پنج (1 پاسخ:)
 7. 1) آيا قبل از آشنايي با كُدا اعتقاد داشتيد كه فكرتان قدرتمند است و قادريد به كمك آن ت (0 پاسخ‌ها:)
 8. 2) آيا اعتقاد مذهبي داريد يا داشته‌ايد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 9. 3)آيا اعتقاد داريد كه قدرتي مافوق قدرت شما وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است نشانه‌هاي وجو (0 پاسخ‌ها:)
 10. 4) آيا تا به حـال به چيـزي ايمـان داشته‌ايد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 11. 5) تصوير، تصـور و ذهنيت خودرا از خدا بيان كنيد. آيا مثبت است و به شما کمک مي‌کند؟ اگر (0 پاسخ‌ها:)
 12. 8) در چه بخشي از زندگيتان احساس مي‌كنيد كه كنترل كم و يا اصلاً نداشته‌ايد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 9) آيا فکر مي‌کنيد با افـراد عـادي تفاوت داريد؟ آيا پرهيـز يا قطع وابستگي ما را به اف (0 پاسخ‌ها:)
 14. 10) آيا طريقه فکر کردن شما با ديگـران تفـاوت دارد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 15. 11) چه عواملي افکار بيمارگونه ما را تشديد و به فعاليت وا مي‌دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 12) آيا پس از لغزش‌هايتان (ارتباط با وابستگي) فکر مي‌کرديد که اين بار با دفعـات ديگـر (0 پاسخ‌ها:)
 17. 13) چرا نمي‌توانستيم از تجربه‌هاي دردآور گذشته براي خودداري از بروز وابستگي استفاده ک (0 پاسخ‌ها:)
 18. 14) آيا هرگز به عواقب اولين بار انجام رفتار ناسالم پس از پرهيز فکر کرده‌ايد؟ (در گذشت (0 پاسخ‌ها:)
 19. 16) عقيده شما در مورد شخصيت كاذب چيست؟ (كارآكتر بيماري كه كنترل زندگي شما را بدست مي‌ (0 پاسخ‌ها:)
 20. 19) بي‌عقلانه‌ترين كارهايي را كه بعد از آشنا شدن با برنامه انجام داده‌ايد بنوسيد. پنج (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2