انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم رهایی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم رهایی

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8

موضوع‌ها

 1. 58) بهترين و بدترين خاطره را از دوران بلوغ بنويسيد؟ (1 پاسخ:)
 2. 20) لطفاً ليست احساس گناهان، ترس ها و يا آزردگي‌هائي كه از افراد مختلف در كودكي داشتي (4 پاسخ‌ها:)
 3. 1) ارتباط مادر شما با والدينش چگونه بود؟ احترام آميز يا تحقير آميزبود، دموكراسي يا د (2 پاسخ‌ها:)
 4. 2)ارتباط پدر شما با والدينش چگونه بود؟ احترام آميز يا تحقير آميز بود، دموكراسي يا دي (1 پاسخ:)
 5. 14) واكنش شما نسبت به تنبيه چه بود؟ (1 پاسخ:)
 6. 3) آيا تولد شما براساس ميل والدين شما بود؟ وضعيت خانوادگي خود را در موقع تولد خود بن (0 پاسخ‌ها:)
 7. 4) بطور كلي خانواده نسبت به شما چگونه قضاوت مي‌كردند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 5) هنگام تولد خواهر و برادرانتان شما چند ساله بوديد؟ احساس شما نسبت به تازه متولدين (0 پاسخ‌ها:)
 9. 6) آيا هيچكدام از والدينتان، بيماري و یا نياز به بستري شدن در بيمارستان را داشته‌اند (0 پاسخ‌ها:)
 10. 7) آيا شما را از بقيۀ افراد خانواده به علت طلاق، سفر، حوادث ديگر فيزيكي، عاطفي، روان (0 پاسخ‌ها:)
 11. 8) آيا شما در اين جدايي احساس گناه و مسئوليت مي‌كرديد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 9) آيا هرگز شما را به خاطر رفتاربدتان از غول، لولو، ديو ترسانده بودند؟ اگر چنين بود ت (0 پاسخ‌ها:)
 13. 10) آيا هيچكدام از مسائل بالا شما را ناراحت كرده که روي كاغذ بیآوريد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 11) آيا از تاريكي مي‌ترسيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 12) آيا از دعوا كردن مي‌ترسيد؟ يا به خاطر غرور پدر و برادر بزرگترتان از دعوا نكردن م (0 پاسخ‌ها:)
 16. 13) والدينتان شما را تنبيه مي‌كردند، آيا دليل و منطق مي‌آوردند يا برخورد فيزيكي مي‌ك (0 پاسخ‌ها:)
 17. 15) به نظر شما والدين شما چگونه ازدواجي داشتند؟ (تحميلي، سنتي، عاشقانه و...) (0 پاسخ‌ها:)
 18. 16)اگر والدينتان دعوا مي‌كردند آيا شما ناراحت و عصباني مي‌شديد؟ آيا شما را مي‌ترساند (0 پاسخ‌ها:)
 19. 17) آيا به عكس سئوال فوق والدينتان آنچنان بهم نزديك و وابسته بودند كه شما خودتان را (0 پاسخ‌ها:)
 20. 18) اگر پدر و مادرتان از مذاهب يا عقايد مختلف بودند، شما احساس سردرگمي مي‌كرديد؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8