انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم رهایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم چهارم رهایی

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8

موضوع‌ها

 1. 58) بهترين و بدترين خاطره را از دوران بلوغ بنويسيد؟ (1 پاسخ)
 2. 20) لطفاً ليست احساس گناهان، ترس ها و يا آزردگي‌هائي كه از افراد مختلف در كودكي داشتي (4 پاسخ)
 3. 1) ارتباط مادر شما با والدينش چگونه بود؟ احترام آميز يا تحقير آميزبود، دموكراسي يا د (2 پاسخ)
 4. 2)ارتباط پدر شما با والدينش چگونه بود؟ احترام آميز يا تحقير آميز بود، دموكراسي يا دي (1 پاسخ)
 5. 14) واكنش شما نسبت به تنبيه چه بود؟ (1 پاسخ)
 6. 3) آيا تولد شما براساس ميل والدين شما بود؟ وضعيت خانوادگي خود را در موقع تولد خود بن (0 پاسخ)
 7. 4) بطور كلي خانواده نسبت به شما چگونه قضاوت مي‌كردند؟ (0 پاسخ)
 8. 5) هنگام تولد خواهر و برادرانتان شما چند ساله بوديد؟ احساس شما نسبت به تازه متولدين (0 پاسخ)
 9. 6) آيا هيچكدام از والدينتان، بيماري و یا نياز به بستري شدن در بيمارستان را داشته‌اند (0 پاسخ)
 10. 7) آيا شما را از بقيۀ افراد خانواده به علت طلاق، سفر، حوادث ديگر فيزيكي، عاطفي، روان (0 پاسخ)
 11. 8) آيا شما در اين جدايي احساس گناه و مسئوليت مي‌كرديد؟ (0 پاسخ)
 12. 9) آيا هرگز شما را به خاطر رفتاربدتان از غول، لولو، ديو ترسانده بودند؟ اگر چنين بود ت (0 پاسخ)
 13. 10) آيا هيچكدام از مسائل بالا شما را ناراحت كرده که روي كاغذ بیآوريد؟ (0 پاسخ)
 14. 11) آيا از تاريكي مي‌ترسيد؟ (0 پاسخ)
 15. 12) آيا از دعوا كردن مي‌ترسيد؟ يا به خاطر غرور پدر و برادر بزرگترتان از دعوا نكردن م (0 پاسخ)
 16. 13) والدينتان شما را تنبيه مي‌كردند، آيا دليل و منطق مي‌آوردند يا برخورد فيزيكي مي‌ك (0 پاسخ)
 17. 15) به نظر شما والدين شما چگونه ازدواجي داشتند؟ (تحميلي، سنتي، عاشقانه و...) (0 پاسخ)
 18. 16)اگر والدينتان دعوا مي‌كردند آيا شما ناراحت و عصباني مي‌شديد؟ آيا شما را مي‌ترساند (0 پاسخ)
 19. 17) آيا به عكس سئوال فوق والدينتان آنچنان بهم نزديك و وابسته بودند كه شما خودتان را (0 پاسخ)
 20. 18) اگر پدر و مادرتان از مذاهب يا عقايد مختلف بودند، شما احساس سردرگمي مي‌كرديد؟ (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8