انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم سرطانی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم سرطانی ها

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 22. آيا در اين مدت كه با انجمن و اصول آن آشنایيد مشاركتي از احساسات خود به صورت صادقا (1 پاسخ:)
 2. 21. فكر مي‌كنيد کدام سؤالات را راحت‌تر جواب مي‌دهيد؟ (1 پاسخ:)
 3. 20. آيا مي‌توانيد تشخيص دهيد كه اصول خودیاری اين برنامه، یک برنامه‌ي مذهبي نيست؟ (1 پاسخ:)
 4. 19. آيا خودتان را عقل كل مي‌دانستید و الان هم مي‌دانيد؟ (دلایل وجود این افکار را بنوی (1 پاسخ:)
 5. 18. آيا تا اين مقطع و در اين قدم مشكلي پيدا كرده‌ايد، که نیاز به سؤال کردن دارید را ت (1 پاسخ:)
 6. 17. آيا بخاطر دارید شما دست به جه اعمالي زده‌ايد كه شكست خورديد ولي باز آنرا تكرار كر (1 پاسخ:)
 7. 16. آيا به نيروي برتر از خودتان باور و یا اعتماد و یا اعتقاد داريد؟ (1 پاسخ:)
 8. 15. آيا مي‌دانید چرا از اينكه در جمع و حضور مردم با خداوند دعا و نیایش كنيد خجالت مي‌ (1 پاسخ:)
 9. 14. آيا مي‌توانید بیان کنید و به‌ياد داريد چه نوع تجربه‌ي معنوي قوي و مؤثر در دوران گ (1 پاسخ:)
 10. 13. چه صدماتي زده اید آیا مي‌توانيد آنها را ليست كنيد؟ (1 پاسخ:)
 11. 12. آيا با رفتارتان به غير از خود به ديگري هم صدمه زده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 12. 11. آيا تاكنون چنان رفتار مي‌كرديد كه قادريد بدون كمك كسي در زندگی موفق شويد؟ (1 پاسخ:)
 13. 10. آيا مي‌توانيد بغير از ديوانگي به رفتار با خود نام ديگري بگذاريد؟ (1 پاسخ:)
 14. 9. آيا مي‌توانيد نيروهاي برتري كه بر شما تسلط داشتند را بشناسيد؟ (1 پاسخ:)
 15. 8. آيا مي‌توانيد تصور كنيد او كيست و چگونه مي‌تواند به شما كمك كند، تا از این بیماری (1 پاسخ:)
 16. 7. آيا مي‌توانيد تصويري بغير از تصوير گذشته‌ای که از خداوند داشتيد را توضيح دهيد؟ (مع (1 پاسخ:)
 17. 6. آياوقتي شما باخداوند ارتباط داريد (دعا) حواس‌تان متمرکز صحبت و رازو نیاز با خداوند (1 پاسخ:)
 18. 5. آيا بنظرخودتان تاکنون با نيروي‌برتر (خداوند) ارتباط درستي داريد؟ (1 پاسخ:)
 19. 4. آيا مذهب به‌خصوصي را رد و يا از آن انتقاد كرده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 20. 3. آيا عقايد مذهبي داريد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2