انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سوالات قسمت اول قدم اول
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات قسمت اول قدم اول

صفحه‌ها: 1 2

موضوعات مهم

 1. کتابخوانی قسمت اول قدم اول (0 پاسخ)

موضوع‌ها

 1. 26. آيا برداشتن اين قدم براي شما دشوار است؟ اگر هست چرا؟ (1 پاسخ)
 2. 25. آيا مي‌توانيد شناخت و عقيده‌ي خودرا در مورد اراده و قدرت شخصي خودتان بيان كنيد؟ (1 پاسخ)
 3. 24. آيا احساس مي‌كنيد با وجود شرکت در جلسات و یا کارکرد این سوالات در شما مقداري تغيي (1 پاسخ)
 4. 23. آيا انتخاب راهنما براي‌تان سخت بود؟ (1 پاسخ)
 5. 22. آيا به اين برنامه اعتقاد و باور داريد؟ (1 پاسخ)
 6. 21. آيا كنترل كردن ديگران را در گذشته و حال به خاطر داريد؟ (1 پاسخ)
 7. 20. آيا بيماري خودرا انكار كرده‌ايد؟ چه مدتي؟ (1 پاسخ)
 8. 19. آيا با اقرار و پذيرش برای داشتن و خارج از کنترل بودن مشكل داريد، چه مشكلي سرراه ا (1 پاسخ)
 9. 18. آيا از اين‌كه ديگران بيماري شما را ندارند از دست آن‌ها خودتان و خداوند ناراحت هست (1 پاسخ)
 10. 17. آيا مي‌توانيد بي‌اختياري عجز خودرا براي كنترل درد بنويسيد؟ (1 پاسخ)
 11. 16. آيا مي‌توانيد روز خوب و موفقی را بدون اين‌كه از سرطان خود ناراحت باشيد، شروع كنيد (1 پاسخ)
 12. 15. آيا وقتي كه به جلسات مي‌آييد ترس و يا خشم داريد؟ (1 پاسخ)
 13. 14. آيا براي‌تان مشكل است كه بدانيد در مقابل سرطان عاجز هستيد؟ (1 پاسخ)
 14. 13. آيا هم‌چنان در كش‌مكش‌ها و اختلافات و درگيري‌هاي خانوادگي دخالت مي‌كنيد؟ (1 پاسخ)
 15. 12. آيا توانايي داريد ترحم كسي را درمورد خودتان تحمل كنيد؟ (1 پاسخ)
 16. 11. آيا در انجمن‌هاي ديگر سرطان، به جزء اين انجمن شركت و عضویت داشته‌ايد؟ (1 پاسخ)
 17. 10. آيا شيمي درماني و يا جراحي و يا پرتو درماني كرده‌ايد؟ چند بار؟ (1 پاسخ)
 18. 9. آيا در خانواده‌ي خود سرطاني‌هاي ديگري داشتيد و يا داريد؟ (1 پاسخ)
 19. 8. آيا پس از شنيدن این‌که بيمار هستيد چه واكنشي نشان داديد؟ (1 پاسخ)
 20. 7. آيا در گذشته و حال نيكوتين مصرف مي‌كرديد، يا در معرض آن در محیط خانه و کار بوديد؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2