انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سوالات قسمت اول قدم اول
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سوالات قسمت اول قدم اول

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قسمت اول قدم اول (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 26. آيا برداشتن اين قدم براي شما دشوار است؟ اگر هست چرا؟ (1 پاسخ:)
 2. 25. آيا مي‌توانيد شناخت و عقيده‌ي خودرا در مورد اراده و قدرت شخصي خودتان بيان كنيد؟ (1 پاسخ:)
 3. 24. آيا احساس مي‌كنيد با وجود شرکت در جلسات و یا کارکرد این سوالات در شما مقداري تغيي (1 پاسخ:)
 4. 23. آيا انتخاب راهنما براي‌تان سخت بود؟ (1 پاسخ:)
 5. 22. آيا به اين برنامه اعتقاد و باور داريد؟ (1 پاسخ:)
 6. 21. آيا كنترل كردن ديگران را در گذشته و حال به خاطر داريد؟ (1 پاسخ:)
 7. 20. آيا بيماري خودرا انكار كرده‌ايد؟ چه مدتي؟ (1 پاسخ:)
 8. 19. آيا با اقرار و پذيرش برای داشتن و خارج از کنترل بودن مشكل داريد، چه مشكلي سرراه ا (1 پاسخ:)
 9. 18. آيا از اين‌كه ديگران بيماري شما را ندارند از دست آن‌ها خودتان و خداوند ناراحت هست (1 پاسخ:)
 10. 17. آيا مي‌توانيد بي‌اختياري عجز خودرا براي كنترل درد بنويسيد؟ (1 پاسخ:)
 11. 16. آيا مي‌توانيد روز خوب و موفقی را بدون اين‌كه از سرطان خود ناراحت باشيد، شروع كنيد (1 پاسخ:)
 12. 15. آيا وقتي كه به جلسات مي‌آييد ترس و يا خشم داريد؟ (1 پاسخ:)
 13. 14. آيا براي‌تان مشكل است كه بدانيد در مقابل سرطان عاجز هستيد؟ (1 پاسخ:)
 14. 13. آيا هم‌چنان در كش‌مكش‌ها و اختلافات و درگيري‌هاي خانوادگي دخالت مي‌كنيد؟ (1 پاسخ:)
 15. 12. آيا توانايي داريد ترحم كسي را درمورد خودتان تحمل كنيد؟ (1 پاسخ:)
 16. 11. آيا در انجمن‌هاي ديگر سرطان، به جزء اين انجمن شركت و عضویت داشته‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 17. 10. آيا شيمي درماني و يا جراحي و يا پرتو درماني كرده‌ايد؟ چند بار؟ (1 پاسخ:)
 18. 9. آيا در خانواده‌ي خود سرطاني‌هاي ديگري داشتيد و يا داريد؟ (1 پاسخ:)
 19. 8. آيا پس از شنيدن این‌که بيمار هستيد چه واكنشي نشان داديد؟ (1 پاسخ:)
 20. 7. آيا در گذشته و حال نيكوتين مصرف مي‌كرديد، يا در معرض آن در محیط خانه و کار بوديد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2