انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سوالات قسمت دوم قدم اول
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سوالات قسمت دوم قدم اول

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 20. آيا مي‌توانيد ضرر و زيان خودرا در دوران احساس كسالت برآورد كنيد؟ (1 پاسخ:)
 2. 19. آيا مي‌توانيد برداشت و دانش خودرا درمورد اين برنامه شرح دهيد؟ (1 پاسخ:)
 3. 18. آيا مي‌توانيد از مرگ و مردن عقيده‌ي خودرا بيان كنيد؟ (1 پاسخ:)
 4. 17. آيا خودرا دروغگو مي‌دانيد و يا بدون ترس از قضاوت راست مي‌گوييد؟ (1 پاسخ:)
 5. 16. آيا مي‌توانيد به راحتي به ديگران نه بگوييد، يا رو در بايستي داريد؟ (1 پاسخ:)
 6. 15. آيا دوست داريد ديگران دست از سرتان بردارند و يا با شما همدردي كنند؟ (1 پاسخ:)
 7. 14. آيا بيماري خودرا از ديگران مي‌پوشانيد و يا بدون ترس از آن حرف مي‌زنيد؟ (1 پاسخ:)
 8. 13. آيا رفتار ديگران روي شما تأثير منفي مي‌گذارد؟ (1 پاسخ:)
 9. 12. آيا با واقعيت بيماري خود منطقي بوديد؟ (1 پاسخ:)
 10. 11. بيماري خودرا چگونه توجيه و قبول كرديد؟ (1 پاسخ:)
 11. 10. آيا ازدواج كرده‌ايد؟ (1 پاسخ:)
 12. 9. آيا در گذشته به فعاليت ورزشي با جديت مي‌پرداختيد؟ (1 پاسخ:)
 13. 8. آيا خودرا در مورد ابتلا به سرطان مقصر و گناهكار مي‌دانيد؟ (1 پاسخ:)
 14. 7. به نظرتان چه كاري بايد مي‌كرديد تا دچار سرطان نشويد؟ (1 پاسخ:)
 15. 6. آيا عدم اختيار و كنترل رفتاري، در گذشته و حال خودرا به خاطر مي‌آوريد؟ (1 پاسخ:)
 16. 5. آيا اصولاً آدم مداخله‌گر و فضولي هستيد؟ (1 پاسخ:)
 17. 4. در اين بي‌اختياري چه صدماتي بر خودتان وارد کرده‌اید؟ (1 پاسخ:)
 18. 3. چگونه اختيار زندگي و اراده‌ي خودرا از دست داديد؟ (1 پاسخ:)
 19. 2. چگونه اختيار خود را از دست داديد؟ (1 پاسخ:)
 20. 1. چه كسي را عاجز مي‌دانيد و چه نوع عجزي را مي‌شناسيد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2