انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سوالات قسمت دوم قدم اول
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

سوالات قسمت دوم قدم اول

صفحه‌ها: 1 2

موضوع‌ها

 1. 20. آيا مي‌توانيد ضرر و زيان خودرا در دوران احساس كسالت برآورد كنيد؟ (1 پاسخ)
 2. 19. آيا مي‌توانيد برداشت و دانش خودرا درمورد اين برنامه شرح دهيد؟ (1 پاسخ)
 3. 18. آيا مي‌توانيد از مرگ و مردن عقيده‌ي خودرا بيان كنيد؟ (1 پاسخ)
 4. 17. آيا خودرا دروغگو مي‌دانيد و يا بدون ترس از قضاوت راست مي‌گوييد؟ (1 پاسخ)
 5. 16. آيا مي‌توانيد به راحتي به ديگران نه بگوييد، يا رو در بايستي داريد؟ (1 پاسخ)
 6. 15. آيا دوست داريد ديگران دست از سرتان بردارند و يا با شما همدردي كنند؟ (1 پاسخ)
 7. 14. آيا بيماري خودرا از ديگران مي‌پوشانيد و يا بدون ترس از آن حرف مي‌زنيد؟ (1 پاسخ)
 8. 13. آيا رفتار ديگران روي شما تأثير منفي مي‌گذارد؟ (1 پاسخ)
 9. 12. آيا با واقعيت بيماري خود منطقي بوديد؟ (1 پاسخ)
 10. 11. بيماري خودرا چگونه توجيه و قبول كرديد؟ (1 پاسخ)
 11. 10. آيا ازدواج كرده‌ايد؟ (1 پاسخ)
 12. 9. آيا در گذشته به فعاليت ورزشي با جديت مي‌پرداختيد؟ (1 پاسخ)
 13. 8. آيا خودرا در مورد ابتلا به سرطان مقصر و گناهكار مي‌دانيد؟ (1 پاسخ)
 14. 7. به نظرتان چه كاري بايد مي‌كرديد تا دچار سرطان نشويد؟ (1 پاسخ)
 15. 6. آيا عدم اختيار و كنترل رفتاري، در گذشته و حال خودرا به خاطر مي‌آوريد؟ (1 پاسخ)
 16. 5. آيا اصولاً آدم مداخله‌گر و فضولي هستيد؟ (1 پاسخ)
 17. 4. در اين بي‌اختياري چه صدماتي بر خودتان وارد کرده‌اید؟ (1 پاسخ)
 18. 3. چگونه اختيار زندگي و اراده‌ي خودرا از دست داديد؟ (1 پاسخ)
 19. 2. چگونه اختيار خود را از دست داديد؟ (1 پاسخ)
 20. 1. چه كسي را عاجز مي‌دانيد و چه نوع عجزي را مي‌شناسيد؟ (1 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2