انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم شیشه ای های گمنام

صفحات: 1 2 3 4

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم دوم (شیشه) (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 1- آیا در این مقطع و فقط برای امروز امید ما به چه چیزهایی است؟ امیدواری به پذیرفته شد (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2- آیا اعتقاد داشتید که می‌توانید مصرفتان و نوع و مقدار مواد را کنترل کنید؟ آیا میتوا (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3- آیا موادهای جدید مانند کراک و شیشه و نخ و یخ و قرصهای روانگردان هم مصرف می‌کردید؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4- آیا به خاطر دارید چه کارهایی کرده‌اید که اکنون وقتی به آن اعمال نگاه میکنید، باورت (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5- آیا افکارهایی داشته‌اید و رفتارهایی کرده‌اید که حالا از یادآوری آن خجالت زده باشید (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6- آیا به واسطه‌ی مصرف و مواد و اعتیادتان، تصمیمات دیوانه‌وار گرفته بودید؟ شرایط خاص (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7- آیا در زمان مصرف به خودتان یا دیگران صدمه جسمی و فیزیکی و مالی رسانده‌اید؟ چگونه د (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8- آیا به خاطر دارید که چه کارها و چیزهایی می‌توانستند تعادل زندگیتان را نگهدارند؟ چه (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9- آیا می‌دانید چه چیزها و چه کسانی و یا چه جاهایی باعث وسوسه‌ی شما می‌شد و می‌شود؟ ن (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10- آیا میدانید قسمتی مهم نداشتن سلامت عقل در شما، این باور است که مواد مصرفی شما تنه (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11- آیا می‌دانید که مواد مخدّر به هر شکل، فقط پنج درصد مشکل در شماست؟ بقیه مشکلات مان (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12- آیا حاضرید کارهایی را انجام دهید که صدمات و خسارت‌هایی که به دیگران و محیط زیست و (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13- آیا با خدمت کردن در جلسات و برای تازه واردان قصد دارید جبران خسارت‌ها را شروع کنی (0 پاسخ‌ها:)
 14. 14- آیا می‌دانید ما معتادان خطاها و اشتباهات خود را بارها و بارها تکرار می‌کنیم و هر (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15- آیا فکر می‌کنید اعمالی که از روی هوا و هوس می‌کردید نتیجه مثبت داشت؟ ارزش انجامش (0 پاسخ‌ها:)
 16. 16- آیا در مورد درک نیروی برتر از خودتان مشکلی دارید؟ با اینحال از مراحل ایمان آوری ت (0 پاسخ‌ها:)
 17. 17- آیا در زندگیتان اتفاقی افتاده است که فکر کنید یک کسی به شما کمک کرد که از گرفتاری (0 پاسخ‌ها:)
 18. 18- آیا می‌توانید، تصویر و تصور و ذهنیت خودتان را از نیروی برتر از خودتان را شرح دهید (0 پاسخ‌ها:)
 19. 19- آیا می‌دانید که بیماری اعتیاد بیماری نبود خداوند و خلأ معنوی شماست؟ می‌توانید راج (0 پاسخ‌ها:)
 20. 20- آیا می‌دانید خود محوری ما در زندگی گذشته و عدم اعتماد به دیگران و بزرگان و ریش سف (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4