انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم شیشه ای های گمنام
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم شیشه ای های گمنام

صفحات: 1 2 3

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم سوم شیشه (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 1- چرا تصمیم گیری در این قدم محور اصلی می‌باشد؟ لطفاً براي هركدام با يك مثال زنده پاس (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2- آیا می‌توانیم این تصمیم را فقط برای امروز بگیریم؟ آیا ترس یا بهانه‌ای در مورد آن د (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3- نیاز به چه اعمالی برای رسیدن جهت اجرای تصمیمان خود انجام داده‌ام؟ لطفاً براي هركدا (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4- برای سپردن چه قسمت‌هایی از زندگی‌مان مشکل داریم؟ چرا برایم مهم است، که به هر حال آ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5- ما چگونه طبق قدرت اراده شخصی خود اعمال کرده‌ایم؟ انگیزه‌هایمان برای چه بوده است؟ ل (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6- اعمال ما از روی قدرت و اراده شخصی چگونه بر روی زندگی‌مان اثر منفی گذاشته بود؟ لطفا (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7- قدرت و اراده شخصی ما چگونه بر روی زندگی دیگران تأثر گذاشته بودند؟ لطفاً براي هركدا (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8- آیا تاکنون با پیگیری اهدافتان، باعث صدمه به دیگران می‌شدید؟ آنها چگونه اهدافی بودن (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9- آیا هیچ وقت شده بود که برای رسیدن به هدفی مجبور به مصالحه و یا سازش با دیگران شده (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10- آیا می‌توانید توضیح دهید که چه زمان‌هایی از قدرت شخصی و نیروی اراده‌ی خودتان جهت (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11- آیا می‌توانید تفاوت بین نیروی و اراده شخصی خود را با قدرت و نیروی اراده خداوند را (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12- آیا در دوران بهبودی‌تان زمان‌هایی بود که احساس کنید که اراده و زندگی‌تان را به دس (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13- آیا تاکنون از نام خدا یا حتی مفهوم مسائل معنوی و مذهبی حساسیتی داشتید که باعث نار (0 پاسخ‌ها:)
 14. 14- آیا هرگز اتفاقی برایتان افتاده است که فکر کنید خداوند باعث و بانی آنها برای‌تان ب (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15- می‌توانید بگویید درک شما از نیروی‌برتر از خودتان در گذشته و حالا چه درکی می‌باشد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 16- می‌توانید بگویید امروز نیروی‌برتر شما چگونه در زندگی‌تان کار می‌کند؟ لطفاً براي ه (0 پاسخ‌ها:)
 17. 17- با نیروی‌برتر خود چگونه رابطه برقرار می‌کنید؟ آیا ما هم می‌توانیم از این روش شما (0 پاسخ‌ها:)
 18. 18- نیروی برتر چگونه با شما ارتباط می‌گذارد؟ شما چگونه آن را جذب می‌کنید؟ لطفاً براي (0 پاسخ‌ها:)
 19. 19- چه احساسی نسبت به نیروی برتر از خودتان دارید؟ آیا این احساس برایتان مثبت است، یا (0 پاسخ‌ها:)
 20. 20- آیا تاکنون به خاطر تغییراتی که در اعتقادات شما در مورد ماهیت نیروی برتر از خودتان (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3