انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت اول نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت اول نارانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 12-آیا مشارکتهای طولانی در جلسات مانع وحدت گروه هستند ؟اگر اینطور است ، راه برخورد با (3 پاسخ‌ها:)
 2. 22-این امر چگونه سهیم بودن من در نارانان ، خانواده و دیگران را تغییر خواهد داد ؟ (1 پاسخ:)
 3. 21-آیا درک می کنم که هیچ قانون و مقززاتی حاکم نیست ، بلکه راه حلهای پیشنهادی فقط به م (1 پاسخ:)
 4. 20-آیا به دانش و تجربه اعضاء قدیمی گوش می دهم ؟ به راهنمایم چطور ؟ (1 پاسخ:)
 5. 19-آیا در مشارکتهایم با صداقت ، خوبیها و بدیها را یکسان می بینم ؟ (1 پاسخ:)
 6. 18-آیا با عشق به سخنان افرادی که دوستشان ندارم و یا مخالف آنها هستم گوش می دهم ؟ (1 پاسخ:)
 7. 17-آیا به همان صورتی که دوستان قدیمی نارانانی از من استقبال کردند ، منهم به تازه وارد (1 پاسخ:)
 8. 16-آیا عضو آگاه نارانان هستم ؟آیا از گروه ، ناحیه ، منطقه و دفتر خدمات جهانی در تمام (1 پاسخ:)
 9. 15-آیا من با عشق می بخشم ؟چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 10. 14-چطور می توانم بخشی از راه حل باشم ، نه قسمتی از مشکلات ؟ (1 پاسخ:)
 11. 13-سلطه جویی اعضاء بر جلسات از چه راههایی به گروهها آسیب می رساند؟ (1 پاسخ:)
 12. 11-آیا هیچ چیز مثبتی عاید گروه ، خانواده و روابط خصوصی ام می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 13. 10-تا چه حد انعطاف پذیر هستم ؟ (1 پاسخ:)
 14. 9-هنگام بیان عقایدم چگونه یک پارچگی نارانان را نیز در نظر میگیرم ؟ (1 پاسخ:)
 15. 8-نقطه نظرات خود را به منظور برقراری وحدت ویکپارچگی عنوان می کنم ، یا برای زیر نفوذ د (1 پاسخ:)
 16. 7-آیا تمایل دارم آنچه دیگران قادرند در اختیارم بگذارند را پذیرفته و از آن قدردانی کنم (1 پاسخ:)
 17. 6-آیا برای نقطه نظرات دیگران احترام قائلم ؟چگونه ؟ (1 پاسخ:)
 18. 5-آیا من روشن بین هستم ؟همیشه اینطور هستم ؟ (1 پاسخ:)
 19. 4-منافع مشترک برای من به چه معناست ؟ برای گروهم چه معنایی دارد ؟منافع مشترک در سایر ز (1 پاسخ:)
 20. 3-چطور این سنت به من حق ابراز عقیده می دهد ؟ چطور می توانم بدون سلطه جویی یا تمایل به (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2