انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت چهارم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت چهارم نارانان

موضوع‌ها

 1. 12-سنت چهارم از ما می خواهدمطیع اصولی غیر اجباری باشیم . این جمله برای من چه معنایی د (2 پاسخ‌ها:)
 2. 11-چگونه می توانم این سنت را در زندگی شخصی و در خانواده خود بکاربرم ؟ آیا ما مستقل هس (1 پاسخ:)
 3. 10-آیا به هنگام بازدید از گروهی جدید که با گروه خانگی من متفاوت است ، آزرده خاطر می ش (1 پاسخ:)
 4. 9-آیا در استدلالهای خود قاطع هستم ، یا در تغییر راهکارهای پیشنهادی انعطاف نشان می دهم (1 پاسخ:)
 5. 8-آیا من هدف اولیه نارانان که کمک به خانواده و دوستان فرد معتاد است را در فعالیتهای خ (1 پاسخ:)
 6. 7-به عنوان تازه وارد چه احساسی داشتم ؟ آیا از من استقبال به عمل آمد ؟آیا می توانم افک (1 پاسخ:)
 7. 6-آیا گروه ، اعضای یکه و تنها ، زندانیها ، گروههای سراسر جهان را مورد توجه قرار می ده (1 پاسخ:)
 8. 5-گروه من چگونه تاثیر تصمیمات خود را بر نارانان بطور کلی در نظر می گیرد ؟ (1 پاسخ:)
 9. 4-آیا به اسم استقلال ، خودخواه و خودبین هستم و یا به واقع ازخودم مراقبت میکنم و از نی (1 پاسخ:)
 10. 3-آیا با بزرگواری عواقب اعمال خود را می پذیرم ؟ (1 پاسخ:)
 11. 2-چگونه به دیگران آزادی می دهم تا مسئول اعمال و افکار فردی خود باشند ؟ (1 پاسخ:)
 12. 1-چطور مسئولیت اعمال و افکارخود را به عهده می گیرم ؟آیا گروه من مسئولیت اعمال و افکار (1 پاسخ:)