انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم نیکوتینی ها
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم سوم نیکوتینی ها

موضوع‌ها

 1. 9) آيا قدم‌هاي اول و دوم، شما را براي قدم سوم آماده كرده‌اند؟ توضيح دهيد. (1 پاسخ:)
 2. 3) آيا خداوند را در زندگي خود كنار گذاشته‌ايد يا كنار گذاشته‌ بوديد؟ مثال بزنيد. (1 پاسخ:)
 3. 16) ليست چيزهايي را كه نمي‌خواهيد به خدا بسپاريد را بنويسيد. (1 پاسخ:)
 4. 13) از نظر شما مفهوم تصميم گيري در قدم سوم چيست؟ (1 پاسخ:)
 5. 4) در حال حاظر درك شما از خداوند چيست؟ (1 پاسخ:)
 6. 2) براي برداشتن قدم سوم چه حركتي از جانب شما لازم است؟ (1 پاسخ:)
 7. 1) آيا مي‌دانيد كه مصرف نيكوتين و مشكلاتي كه در زندگيتان داشته‌ايد، همگي زائيده فكربك (0 پاسخ‌ها:)
 8. 5) مفهوم هواي‌نفس از نظر شما چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 6) در مورد ميل و اراده شخصي (هواي نفس) كه باعث تباهي و بروز مشكلات در زندگيتان شده اس (0 پاسخ‌ها:)
 10. 7) مفهوم اتكاء به خدا، آزادي و بي نيازي است. از نظر شما متكي بودن به خدا مفهومش چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 8) مفهوم دعاي آرامش از نظر شما چيست؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 12. 10) آيا احساس مي‌كنيد كه حقيقتاً تمايل داريد زندگي خود را به خدا بسپاريد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ‌ها:)
 13. 11) قدم سوم چه احساسي را در شما بر مي‌انگيزد؟ توضيح دهيد (0 پاسخ‌ها:)
 14. 12) آيا برداشتن اين قدم برايتان مشكل است؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 14) مفهوم سپردن به خدا چيست؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 15) چه حركت و اقدامي از جانب شما لازم است تا بتوانيد بگوئيد در قدم سوم زندگي مي‌كنيد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 17. قدم سوم (2 پاسخ‌ها:)