انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم سوم نیکوتینی ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم سوم نیکوتینی ها

موضوع‌ها

 1. 9) آيا قدم‌هاي اول و دوم، شما را براي قدم سوم آماده كرده‌اند؟ توضيح دهيد. (1 پاسخ)
 2. 3) آيا خداوند را در زندگي خود كنار گذاشته‌ايد يا كنار گذاشته‌ بوديد؟ مثال بزنيد. (1 پاسخ)
 3. 16) ليست چيزهايي را كه نمي‌خواهيد به خدا بسپاريد را بنويسيد. (1 پاسخ)
 4. 13) از نظر شما مفهوم تصميم گيري در قدم سوم چيست؟ (1 پاسخ)
 5. 4) در حال حاظر درك شما از خداوند چيست؟ (1 پاسخ)
 6. 2) براي برداشتن قدم سوم چه حركتي از جانب شما لازم است؟ (1 پاسخ)
 7. 1) آيا مي‌دانيد كه مصرف نيكوتين و مشكلاتي كه در زندگيتان داشته‌ايد، همگي زائيده فكربك (0 پاسخ)
 8. 5) مفهوم هواي‌نفس از نظر شما چيست؟ (0 پاسخ)
 9. 6) در مورد ميل و اراده شخصي (هواي نفس) كه باعث تباهي و بروز مشكلات در زندگيتان شده اس (0 پاسخ)
 10. 7) مفهوم اتكاء به خدا، آزادي و بي نيازي است. از نظر شما متكي بودن به خدا مفهومش چيست؟ (0 پاسخ)
 11. 8) مفهوم دعاي آرامش از نظر شما چيست؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 12. 10) آيا احساس مي‌كنيد كه حقيقتاً تمايل داريد زندگي خود را به خدا بسپاريد؟ توضيح دهيد. (0 پاسخ)
 13. 11) قدم سوم چه احساسي را در شما بر مي‌انگيزد؟ توضيح دهيد (0 پاسخ)
 14. 12) آيا برداشتن اين قدم برايتان مشكل است؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 15. 14) مفهوم سپردن به خدا چيست؟ (0 پاسخ)
 16. 15) چه حركت و اقدامي از جانب شما لازم است تا بتوانيد بگوئيد در قدم سوم زندگي مي‌كنيد؟ (0 پاسخ)
 17. قدم سوم (2 پاسخ)