انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت ششم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت ششم نارانان

موضوع‌ها

 1. 14-چطور می توانم " شعار رها کن و بخدا بسپار " را بکار بندم ؟ (1 پاسخ:)
 2. 13-چطور میتوانم شعار"زندگی کن و بگذار زندگی کنند " را به این سنت ربط دهم ؟ (1 پاسخ:)
 3. 12-آیا اجازه میدهم که مشکلات با موفقیتهای شخصی من، مرا در خود غرق کنند؟ آیا میگذارم آ (2 پاسخ‌ها:)
 4. 11-آیا اجازه می دهم مسائل مالی و مادی بر نیازهای معنوی و آرامش من اولویت پیدا کنند ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 10-چطور می توانم بی آنکه باعث شرمندگی اعضاء شوم ، از آوردن فعالیتهای خارج از برنامه ب (2 پاسخ‌ها:)
 6. 9-آیا تاکنون لیست تلفن اعضای گروهمان جهت اهداف تبلیغاتی مورد استفاده قرارگرفته است ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 7. 8-چرا بودجه گروه فقط از برنامه نارانان حمایت می کند ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 8. 7-من در کارهای خدماتی خود همکاری با NA را چگونه در نظر میگیرم ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. 6-آیا من ار این نشریات برای بهبودی شخصی خودم استفاده می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 10. 5-آیا گروه من نشریات تصویب شده نارانان را به طرز چشمگیری ارائه می دهد ؟ (1 پاسخ:)
 11. 4-آیا در گروه من نشریات خارج از برنامه نیز ترویج یا فروخته می شود ؟ (1 پاسخ:)
 12. 3-آیا گروه من در برنامه ریزی فعالیتهای مالی یک گروه ، این سنت را در نظر می گیرد؟ (1 پاسخ:)
 13. 2-گروه من چگونه با NAهمکاری می کند؟ (1 پاسخ:)
 14. 1-آیا من یا هر یک از اعضاء گروه اجازه داده ایم که شهرت ، ما را از هدف اصلی مان دور کن (1 پاسخ:)
 15. چطور می توانم در تحقق هدف اصلی و معنوی مان به گروهم کمک کنم ؟ (1 پاسخ:)