انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت هفتم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت هفتم نارانان

موضوع‌ها

 1. 4-آیاگروه من مبلغ منصفانه ای برای اجاره محل ، کپی و تنقلات پرداخت می کند ؟ و آیا نشری (1 پاسخ:)
 2. 3-آیا من یا گروهم به تقاضای کمک دفتر خدمات جهانی پاسخ می گوییم ؟ (1 پاسخ:)
 3. 2-چگونه از گروه خود حمایت می کنم ؟ (1 پاسخ:)
 4. 1-معنی خودکفایی کامل برای من چیست؟ (1 پاسخ:)
 5. 5-آیا مشوق جلسات اداری برای گروه خود هستم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-از داوطلب شدن برای خدمت چه مزایایی بدست می آورم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-درگروه ما چند وقت یکبار مسئولیتها واگذار میشوند ؟ آیا انتظار داریم تعداد کمی از افر (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-چطور می توانم اعضایی که فعالیت کمتری دارند را تشویق به مشارکت کنم ؟ آیا به آن انداز (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-چگونه از جلسات ناحیه ، منطقه و دفتر خدمات جهانی wso حمایت می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آیا درجلسات ناحیه ای خود نماینده گروه داریم ؟آیا نماینده گروه درخواستها و تقاضای گ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-آیا ارزش وجودی من بر اساس میزان نیاز دیگران به من است ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-آیا گروه من خزانه دار دارد؟آیا خزانه دار به طور مرتب گزارش ارائه می دهد ؟ (0 پاسخ‌ها:)