انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت نهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت نهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-رهبری جلسه در گروه چند وقت یکبار در گردش است ؟آیا همه افراد تشویق می شوند که در این (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آیا گروه ما قوانینی اضافی و غیر ضروری برای خدمتگزاران یا اعضایش دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آیا از طریقسازماندهی کردن گروه سعی در کنترل گروهم دارم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-تا چه حد انعطاف پذیر هستم ؟گروه من تا چه حد انعطاف پذبر است ؟ چطور بدون ایجاد هرج و (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-چگونه در مقابل پیشنهادات اراده شده در مورد تغییر ساختار مقاومت می کنم ؟چرا ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-گروه ما چگونه از هیاتهای خدماتی و کمیته ها حمایت می کند ؟ آیا من داوطلب اینکار هستم (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-گروهم چطور ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-من چگونه از کسانیکه به من خدمت میکنند حمایت می کنم ؟ آیا پولی اهدا می کنم ؟گروهم چط (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-چگونه می توانم از خدمتگزاری مورد اعتماد بودن بهره ببرم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آیا این را در نظر میگیرم که چرخشی بودن خدمات باعث حفظ تواضع من میشود ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-آیا پس از اتمام دوره خدمتم ، خدمتگزاران جدید را با دادن گزارشات و تجربیاتمتشویق می (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-آیا گروه من در مورد نقش ما ، در کل ساختار نارانان بحث کرده است ؟آیا به این فکر گرا (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13-چطور می توانم توانایی های خود را به بهترین نحو بکار بندم ؟آیا بیش از حد توانم مسئو (0 پاسخ‌ها:)
 14. 14-هنگانیکه اعمال دیگران غیر قابل قبول است ، آیا عقیده خود را به صراحت بیان می کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15-برای ارتباط با انجمنی جهانی که باعث بهبودی فردی ما میشود ، چه می توان کرد ؟ (0 پاسخ‌ها:)