انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت یازدهم نارانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت یازدهم نارانان

موضوع‌ها

 1. 1-گروه من چطور مي تواند افراد را از وجود خود آگاه سازد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-من به عنوان فرد خارج از جلسه در اين مورد چه مي توانم بکنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آيا مراقب هستم اسرار اعضاء ديگر را حفظ کنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-من به چه شکل از خدمات اطلاع رساني خمايت ميکنم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-وقتي در رسانه هاي گروهي صحبت ميکنم ، يا در مورد نارانان مطلب مي نويسم ، آيا تقاضا م (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-وقتي در مورد خودم مي نويسم و از نام خود استفاده ميکنم ، آيا از بيان غير مستقيم اين (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-چطور مي توانم بدون افشاهويت معتاداني که در زندگي ام وجود دارند ، درباره بهبودي خود (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-چطور مي توانم با دوستان و همکاراني که احتمالا علاقمند هستند مشارکت کنم ، در حاليکه (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آيا ديگران را به راه جديد زندگي خود جذب ميکنم ، يا آنها را متقاعد مي کنم که تغيير ک (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آيا من آن مرد يا زني هستم که خودم دلم مي خواهد باشم ؟چرا ؟چرا نه ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-آيا تا به حال با تبليغ بيش از حد در مورد نارانان از جذابيت هاي آن کاسته ام ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12-چگونه قدمها و سنتها را در تمام جنبه هاي زندگي خود به کار مي بندم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13-چگونه از افرادي که در زندگيم هستند سپاسگزار هستم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. 14-آيا سعي دارم ديگران را مجبور به زندگي با روشي کنم که به اعتقاد خودم درست است ؟چگون (0 پاسخ‌ها:)
 15. 15-گمنامي براي من چه ارزشي دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 16. 16-حامل پيام بودن و درعين حال گمنامي فردي را در سطح عمومي حفظ کردن ، براي من چه معناي (0 پاسخ‌ها:)
 17. 17-آيا بهبودي من براي ديگران جالب توجه است ؟ (0 پاسخ‌ها:)