انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سایرسوالات قماربازان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سایرسوالات قماربازان

موضوع‌ها

 1. 5- چرا فکر میکنم من اگر مقداری پول داشته باشم می‌توانم دوباره رشته‌ی امور را به دست ب (1 پاسخ:)
 2. 1- چطور می‌توانستم با این همه فکر قدرتمند، اراده، توانایی، قدرت و جوانی خودم، را عاجز (0 پاسخ‌ها:)
 3. 2- چطور می‌توانستم بپذیرم که در مقابل دوستان هم‌دوره‌ای عاجزم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 3- چطور بپذیرم که زندگی‌ام را خودم به آشفتگی کشاندم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 4- چرا همه چیز خوب بود، یک‌باره در اثر خیانت دوستان به هم ریخت؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6- آیا من اراده و غیرت دارم می‌توانم هر وقت خواستم قمارم را قطع کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7- آیا من هیچ مشکلی با قمار و دوستان هم‌دوره‌ام ندارم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8- چرا میگفتید از شرطبندان و قماربازان نفرت دارم، قمار سرگرمی من است، که به راحتی قطع (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9- آیا من همیشه در مقابل شرطبندان و قماربازان برنده هستم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10- آیا ادعا میکنید، من نیاز به کمک کسی ندارم خودم بلد هستم، خودم می‌دانم، به خوبي می (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11- آیا هنوزهم فقط باید یک بازی (بُرد بزرگ) دیگر را بازی کم دارید؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 12- آیا فکر میکنید من هیچ چیزی به غیر از پول را از دست نداده‌ام؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. 13- آیا فکر میکنید، من با دادن تلقین به خودم اراده‌ام را قوی می‌کنم و هرگز هم عاجز نخ (0 پاسخ‌ها:)