انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سری ب سوالات قدم اول قماربازان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سری ب سوالات قدم اول قماربازان

صفحات: 1 2 3

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم اول قماربازان گمنام (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 8- آیا می‌توانستید در مواقع بخصوص به دوستان هم‌دوره‌ای با قاطعیت «نه» بگویید، اگر غیر (2 پاسخ‌ها:)
 2. 7- آیا بابت تامین هزینه‌ی شرط بستن و قماربازی دزدی هم کرده‌اید؟ (2 پاسخ‌ها:)
 3. 6- آیا به یاد دارید که پول شرط بستن و قمارتان را چگونه تهیه و برای کسب آن چه تلاشی می (2 پاسخ‌ها:)
 4. 4- آیا در شرط بستن و قماربازی بلوف و کلک از دیگران خورده‌اید، یا خودتان به دیگران زده (2 پاسخ‌ها:)
 5. 3- آیا روند و ادامه‌ی شرطبندی و قماربازی خود را به خاطر میآورید که بتوانید آنها را تش (2 پاسخ‌ها:)
 6. 2- آیا می‌توانید هیجانات و احساسات اوّلین بار شرطبندی و قماربازی خود را توضیح داده و (2 پاسخ‌ها:)
 7. 57- آیا میدانید مفهوم واقعی عاجز و عجز برای شما چیست، فقط نظر شخصی خودتان اهمیت دارد؟ (1 پاسخ:)
 8. 56- آيا احساسات واقعي خودتان را مي‌شناسيد و به آنها احترام میگذارید، يا فقط راجع به آ (1 پاسخ:)
 9. 55- اکنون چگونه مي‌توانيد از خودتان در مقابل وسوسه‌هاي قمار و شرط بستن دوستان هم‌دوره (1 پاسخ:)
 10. 54- آيا در گذشته خودتان را دوست داشتيد و به احساسات خودتان احترام مي‌گذاشتيد؟ (1 پاسخ:)
 11. 53- آيا بخاطر داريد كه چرا در جايي كه بايد «نه» مي‌گفتيد، جواب ندادید و یا بله گفتيد؟ (1 پاسخ:)
 12. 52- آيا سعي داشتيد همسر و فرزندان و والدین خود را هم وارد برنامه‌ی قمار و شرط بندي خو (1 پاسخ:)
 13. 51- آيا به غير از اعتياد به قمار و شرط بستن اعتياد و عادت‌هاي ديگري هم داشتيد و داريد (1 پاسخ:)
 14. 50- چه مشكلاتي شما را عاجز كرده بود كه به كمك نياز پيدا كرديد؟ (1 پاسخ:)
 15. 49- در چه شرايط و مواقع احساس شرمندگي و خجالت و گناه مي‌كنيد؟ (1 پاسخ:)
 16. 48- مي‌توانيد فرق خود را با ديگران بشماريد و بنويسيد؟ (1 پاسخ:)
 17. 47- آيا فكر مي‌كنيد با بقيه‌ي اعضای گروه و مردم فرق داريد و مي‌توانيد نتايج دلخواه را (1 پاسخ:)
 18. 46- شما چگونه مي‌توانيد در برابر اصرار و اغواگری و وسوسه‌هاي شدید دوستان هم‌دوره‌اي‌ت (1 پاسخ:)
 19. 45- آيا فكر مي‌كنيد اگر فقط قماربازي و یا شرطبندی خودتان را ترك كنيد و دوستان هم‌دوره (1 پاسخ:)
 20. 44- آيا كسي را در رابطه با اعتياد خودتان مقصر مي‌دانيد؟ (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2 3