انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم چهارم الاتین
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم چهارم الاتین

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 14- آيا مي توانيم از اتفاقات خوبي كه برايمان رخ مي دهد لذت ببريم و يااينكه هميشه به د (1 پاسخ:)
 2. 15-آيا مي توانيم از موفقيت ها و خوشبختي ديگران لذت ببريم و يا اينكه به اين احساس خوب (1 پاسخ:)
 3. 13-آيا ما به اندازه كافي نسبت به عقايد و نظريات ديگران داراي ذهنيتي باز (1 پاسخ:)
 4. 16- آيا شديدا" عيب جو و خرده گير هستيم ؟ آيا هميشه گله منديم و اعتراض داريم ؟ چرا هنگ (1 پاسخ:)
 5. 17-آيا سعي مي كنيم براي خودمان اهدافي قابل دستيابي تعيين كنيم و براي رسيدن به آنها تل (1 پاسخ:)
 6. 18-آيا به ديگران و به اين حقيقت كه آنها ما را دوست دارند ، ايمان داريم (1 پاسخ:)
 7. 19- آيا با ديگران همانطوري رفتار مي كنيم كه دلمان مي خواهد با ما رفتار شود؟ (1 پاسخ:)
 8. 20-آيا ما از احساسات ديگران خبر داريم و نسبت به آنها آگاه هستيم ، و يا اينكه اولين چي (1 پاسخ:)
 9. 12-آيا درمورد چيزهايي كه نمي توانيم آنها را تغيير دهيم ، احساس نگراني (1 پاسخ:)
 10. 11-آيا ما برنده هاي خوبي هستيم ؟ آيا مي توانيم بدون اينكه نسبت به خودمان عقيده اي اغ (1 پاسخ:)
 11. 10- آيا ما بازنده هاي خوبي هستيم ؟آيا مي توانيم شكست و ياس و نااميدي را بدون هيچ گله (1 پاسخ:)
 12. 9-آيا به اين درك رسيده ايم كه زندگي نه هميشه خوب است و نه هميشه بد ؟ (1 پاسخ:)
 13. 8- آيا سعي مي كنيم كه با پيدا كردن راهي سالم برا ي عصبانيت هاي خود همچون ، ورزش، نوش (1 پاسخ:)
 14. 7-آيا مجبور هستيم كه هميشه مركز توجه باشيم ؟چرا؟ (1 پاسخ:)
 15. 6-ما مسئوليت كاري را كه انجام داده ايم مي پذيريم خواه اشتباه باشد يا درست ؟ و يا اينك (1 پاسخ:)
 16. 4-آيا ما خواهان پذيرش انتقاد هستيم و يا اينكه سريعا" شروع به جانبداري از كاري كه انجا (1 پاسخ:)
 17. 3-آيا احساس مي كنيم كه هيچ كس چنين زندگي سختي را كه ما داريم ، ندارد ؟ آيا ما به ديگر (1 پاسخ:)
 18. 2- آيا از زندگي كه داريم و از روشي كه رفتار مي كنيم احساس رنجش مي كنيم (1 پاسخ:)
 19. 1- آيا ما به خاطر اعمال و حركاتمان عذرخواهي مي كنيم ؟ آيا خويش را حق به جانب دانست (1 پاسخ:)
 20. 5-آيا ما خواهان پذيرش انتقاد هستيم و يا اينكه سريعا" شروع به جانبداري از كاري كه انجا (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2