انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم دوم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم دوم الانان

موضوع‌ها

 1. 15- چگونه وقتی که افکار من آشفته است سعی می کنم رفتار الکلی را کنترل نمایم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 2. 14- آیا من به موقعیت الکلی اجازه داده ام که قدرت برتر من باشد؟ چگونه؟ (3 پاسخ‌ها:)
 3. 13- چگونه شرایط وموقعیت های الکلی روی زندگی من و روی سلامت عقل من اثر داشته است (3 پاسخ‌ها:)
 4. 12- سلامت عقل چه معنایی برای من دارد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 5. 11- باور داشتن برای من چه معنایی دارد؟ (3 پاسخ‌ها:)
 6. 4- از اعتقاد به نیرویی برتر از خودمان، امیدواریم چه چیزی را کسب کنیم؟ (5 پاسخ‌ها:)
 7. 3- آیا تجربیات گذشته اثری روی من نسبت به قدرت برتر داشته؟ اگر داشته چگونه؟ (4 پاسخ‌ها:)
 8. 9- به کدام دلایل و با چه کسی و در چه شرایطی من راحتتر می توانم تجربیات روحانی (3 پاسخ‌ها:)
 9. 8- ایمان چه معنایی برای من دارد؟ (3 پاسخ‌ها:)
 10. 7- «رها کن و خود را به خدا بسپار» چه معنایی برای من دارد؟ (4 پاسخ‌ها:)
 11. 2- چه چیزی به من اجازه می دهد تا تصور خود را نسبت به قدرت برتر خود تغییر دهم؟ (4 پاسخ‌ها:)
 12. کتابخوانی قدم دوم (الانان) (2 پاسخ‌ها:)
 13. 17- در کار کردن این قدم، آیا من می توانم تجربیات قدم دوم را به راهنمایم یا به گ (4 پاسخ‌ها:)
 14. 18- آیا وقتی من همان کارها را بارها و بارها انجام می دهم. هنوز انتظار بدست آورد (2 پاسخ‌ها:)
 15. 10- من چه بهره ای از اعتقادم نسبت به اینکه قدرتی برتر، از من حمایتم می کند و مر (2 پاسخ‌ها:)
 16. 1- در حال حاضر عقیده من (تصور من) نسبت به قدرت برتر چیست؟ (4 پاسخ‌ها:)
 17. 5- آیا من احساس هدایت روحانی در خودم می نمایم؟ چگونه؟ (2 پاسخ‌ها:)
 18. 16- آیا زمانی به نیروی برتر از خودم روی آوردم، که احتیاج شدید داشتم؟ آیا با عضو (1 پاسخ:)
 19. 6- چگونه قدرت برتری که در الانان پیدا کرده ام را توصیف می کنم؟ (1 پاسخ:)