انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم پنجم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم پنجم الانان

صفحات: 1 2

موضوع‌های مهم

 1. کتابخوانی قدم پنجم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)

موضوع‌ها

 1. 28- چه چیزی را رها کرده ام؟ اگر قدم پنجم را تکمیل کرده ام چه احساسی دارم؟ آیا چ (4 پاسخ‌ها:)
 2. 27- بعد از اعتراف به خدا چه احساسی داشتم؟ بعد از اعتراف به خودم؟ بعد از اعتراف (4 پاسخ‌ها:)
 3. 26- راجع به ترس چه چیزی یاد گرفته ام؟ راجع به صداقت؟ راجع به اعتماد؟ راجع به پذ (4 پاسخ‌ها:)
 4. 25- در انجام این قدم پنجم، چه چیزی راجع به ماهیت واقعی اشتباهاتم آموخته ام؟ (4 پاسخ‌ها:)
 5. 24- می توانم زمانی را به خاطر بیاورم که کسی یک خطا یا اشتباه را به من اعتراف کر (4 پاسخ‌ها:)
 6. 23- صادق بودن و اعتراف یک اشتباه نتایج مثبتی دارد؟ چه نتایجی؟ (4 پاسخ‌ها:)
 7. 22- چه چیزی هست که من نمی خواهم به دیگران بگویم؟ می توانم از آنجا شروع کنم؟ (4 پاسخ‌ها:)
 8. 21- چطور خودم را گوشه گیر کرده ام؟ آیا اعتقاد دارم به این که در میان گذاشتن خطا (4 پاسخ‌ها:)
 9. 20- چطور اعتراف خطاهایم به دیگران توانایی مرا برای دیدن خودم افزایش می دهد؟ (4 پاسخ‌ها:)
 10. 19- چطور میل من برای کامل بودن مانع از این می شود که باور کنم دیگران می توانند (3 پاسخ‌ها:)
 11. 18- چه چیزی مانع اعتماد کردن من به دیگران می شود؟ آیا می توانم این ترسها را با (2 پاسخ‌ها:)
 12. 17- آیا خودم آن خصوصیات را دارم؟ آیا آن خصوصیات را در ترازنامه زیر ستون نکات م (2 پاسخ‌ها:)
 13. 16- قدم پنجم را با چه کسی می پیمایم؟ او را بر مبنای چه خصوصیاتی انتخاب می کنم؟ (3 پاسخ‌ها:)
 14. 15- چطور سعی می کنم که خودم را در خسارتهایی که ممکن است به دیگران زده باشم معاف (2 پاسخ‌ها:)
 15. 14- می توانم اعتراف کنم که کامل نیستم؟ چطور می توانم سعی کردن برای کامل بودن را (2 پاسخ‌ها:)
 16. 13- چگونه اعتراف کردن به خدا می تواند به من کمک کند؟ (2 پاسخ‌ها:)
 17. 12- آیا می توانم لیستی از ترس هایم تهیه کنم و آنها را دور بریزم؟ ترسهای من چه ه (3 پاسخ‌ها:)
 18. 11- چه کسی را در این برنامه انتخاب می کنم تا درباه ترسهایم از خدا با او بحث کنم (2 پاسخ‌ها:)
 19. 10- آیا از این که خطاهایم را به خدا اعتراف کنم می ترسم؟ چرا؟ (3 پاسخ‌ها:)
 20. 9- آیا مایل هستم فهرستی از صفاتم را دسته بندی کنم، چیزهایی که می توانم اعتراف (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2