انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم ششم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم ششم الانان

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 21- آیا پیش از آنکه از خدا بخواهم که مهمترین معایبم را برای از بین بردن به من ن (1 پاسخ:)
 2. 20- امروز در زندگی ام چه شواهدی از تمایل نیروی برترم برای کمک به بهبود بخشیدن ر (1 پاسخ:)
 3. 19- آیا جلسه ای برای توضیح قدرت این قدم در نظر خواهم گرفت؟ (1 پاسخ:)
 4. 18- چگونه می توان افرادی را که من راهنمایشان هستم، به کارکردن این قدم تشویق کنم (1 پاسخ:)
 5. 22- امروز چگونه می توانم با یک دیدگاه جدید به تمامی این خصوصیات نگاه کنم؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 23- غیر از شعار «رها کن و. به خدا بسپار» چه شعارها و ابزارهایی می تواند در این (2 پاسخ‌ها:)
 7. 2- از راهنما یا دیگر دوستان الانانی که قدم ششم را کار کرده اند، چه آموخته ام؟ (2 پاسخ‌ها:)
 8. 1- آیا به طور کامل بر روی 5 قدم اولیه کار کرده ام؟ اگر در کارکرد این قدم احسا (2 پاسخ‌ها:)
 9. 17- آیا می توانم نظریه ای مبنی بر نحوه کارکردن این قدم در مشارکت هایم در جلسات (1 پاسخ:)
 10. 16- از اینکه اکنون نیروی برترم را می شناسم چقدر خوشحال هستم؟ (1 پاسخ:)
 11. 15- آیا متوجه شدم که چرا این گام تنها از ارتباط با خدا صحبت کرد؟ این چه مفهومی (1 پاسخ:)
 12. 14- چگونه اعتماد کرده و مطمئن هستم که نیروی برترم برای من حضور دارد؟ (1 پاسخ:)
 13. 13- برای من معنای سپردن کارها به خدا برای از بین بردن تمام معایب شخصی ام به چیس (1 پاسخ:)
 14. 12- کدام یک از نقایص شخصیتی ام در بردارنده ویژگی های درونی ام هستند؟ (1 پاسخ:)
 15. 11- چه چیزهایی را ترجیح می دهم که نگهدارم از نگه داشتن آنها چه سودی می برم؟ (1 پاسخ:)
 16. 10- آیا حاضر به رها کردن تمامی معایبم هستم؟ چرا؟ و چرا نه؟ (1 پاسخ:)
 17. 9- در کارکرد این قدم به چه روشی به خداوندی که درک کرده ام، اعتماد می کنم؟ (1 پاسخ:)
 18. 8- آیا می توانم از خداوند برای تمایل به آمادگی کمک بخواهم؟ (1 پاسخ:)
 19. 7- چه ترس هایی مرا از آمادگی کامل باز می دارد؟ (1 پاسخ:)
 20. 6- اگر کاملاً آماده نباشم، چطور این ترسها را به خداوندی که درک کرده ام می سپا (1 پاسخ:)
صفحات: 1 2