انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

قدم هشتم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم هشتم(الانان) (0 پاسخ)
 2. 16- آیا تشخیص می دهم که وقتی به کار کس دیگری اعتراض می کنم، ممکن است به آنها ی (0 پاسخ)
 3. 15- با دوباره خوانی لیست آیا الگوئی پیدا می شود که نقطه ضعف جدیدی را در شخصیت (0 پاسخ)
 4. 14- همانطور که روی قدم هشتم کار می کنم، چطور تصور می کنم که این قدم به ارتباط (0 پاسخ)
 5. 13- چطور می توانم کسانی را که من راهنمایشان هستم تشویق کنم تا براساس تجربیات ش (0 پاسخ)
 6. 12- آیا می توانم افکارم، احساساتم و کلنجار رفتن هایم با این قدم را با بقیه گرو (0 پاسخ)
 7. 11- خدا در این قدم چه نقشی دارد؟ (0 پاسخ)
 8. 10- آیا نام خودم را در لیست آورده ام؟ چرا ؟یا چرا نه؟ (0 پاسخ)
 9. 9- کدام افراد هستند که می خواهم اول از همه با آنها ارتباط برقرار کنم؟ چرا؟ (0 پاسخ)
 10. 8- چقدر می خواهم که صادق باشم؟ (0 پاسخ)
 11. 7- آیا برای کسب تمایل به خواستن (جبران خطاها) دعا کرده ام؟ چطور به خود اجازه (0 پاسخ)
 12. 6- آیا می فهمم که تمایل به جبران کردن با خود جبران کردن تفاوت دارد؟ تفاوتها ر (0 پاسخ)
 13. 5- چطور با منطقی جلوه دادن و توجیه کردن اعمالم برای ممانعت از تمایل داشتن ب (0 پاسخ)
 14. 4- آیا می خواهم که جبران کنم؟ اگر نه، چرا؟ اگر بله، آیا می خواهم که درباره (0 پاسخ)
 15. 3- آیا با راهنمایم و یا دیگر اعضای الانان در رابطه با این که آنها چطور لیست (0 پاسخ)
 16. 2- آیا از قدم چهارم به عنوان یک ابزار برای آماده سازی لیست قدم هشتم خود است (0 پاسخ)
 17. 1- آیا برای تهیه یک لیست مقاومت کردم؟ آیا اینطور است چرا؟ (0 پاسخ)