انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم هشتم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم هشتم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم هشتم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 2. 16- آیا تشخیص می دهم که وقتی به کار کس دیگری اعتراض می کنم، ممکن است به آنها ی (0 پاسخ‌ها:)
 3. 15- با دوباره خوانی لیست آیا الگوئی پیدا می شود که نقطه ضعف جدیدی را در شخصیت (0 پاسخ‌ها:)
 4. 14- همانطور که روی قدم هشتم کار می کنم، چطور تصور می کنم که این قدم به ارتباط (0 پاسخ‌ها:)
 5. 13- چطور می توانم کسانی را که من راهنمایشان هستم تشویق کنم تا براساس تجربیات ش (0 پاسخ‌ها:)
 6. 12- آیا می توانم افکارم، احساساتم و کلنجار رفتن هایم با این قدم را با بقیه گرو (0 پاسخ‌ها:)
 7. 11- خدا در این قدم چه نقشی دارد؟ (0 پاسخ‌ها:)
 8. 10- آیا نام خودم را در لیست آورده ام؟ چرا ؟یا چرا نه؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9- کدام افراد هستند که می خواهم اول از همه با آنها ارتباط برقرار کنم؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 8- چقدر می خواهم که صادق باشم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 7- آیا برای کسب تمایل به خواستن (جبران خطاها) دعا کرده ام؟ چطور به خود اجازه (0 پاسخ‌ها:)
 12. 6- آیا می فهمم که تمایل به جبران کردن با خود جبران کردن تفاوت دارد؟ تفاوتها ر (0 پاسخ‌ها:)
 13. 5- چطور با منطقی جلوه دادن و توجیه کردن اعمالم برای ممانعت از تمایل داشتن ب (0 پاسخ‌ها:)
 14. 4- آیا می خواهم که جبران کنم؟ اگر نه، چرا؟ اگر بله، آیا می خواهم که درباره (0 پاسخ‌ها:)
 15. 3- آیا با راهنمایم و یا دیگر اعضای الانان در رابطه با این که آنها چطور لیست (0 پاسخ‌ها:)
 16. 2- آیا از قدم چهارم به عنوان یک ابزار برای آماده سازی لیست قدم هشتم خود است (0 پاسخ‌ها:)
 17. 1- آیا برای تهیه یک لیست مقاومت کردم؟ آیا اینطور است چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)