انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم نهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم نهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم نهم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 2. 14- وقتی این قدم عملی تمام شد، برای جشن گرفتن چه کاری می توانم انجام دهم؟ آیا (0 پاسخ‌ها:)
 3. 13- می توانم یک برنامه جبران کردن برای خودم بنویسم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 12- چطور می توانم خودم را به خاطر تمام مشکلاتی که برای خودم به وجود آورده ام (0 پاسخ‌ها:)
 5. 11- آیا مایلم دعا کنم که بخواهم تا در آینده اشتباهاتم را جبران کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 10- چه ضرری به فرزندانم و یا پدر و مادر و خواهر و برادرهایم زده ام؟ می توانم (0 پاسخ‌ها:)
 7. 9- چه کسی در لیست جبران خطاهایم وجود دارد که امکان جبران مستقیم اشتباهاتم د (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8- آیا اصلاحاتی دارم که انجام آنها می تواند نتایج جدی برای خانواده ام داشته (0 پاسخ‌ها:)
 9. 7- کدامیک از اصلاحات را می توانم متوقف کنم؟ چرا؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 6- چطور می توانم مطمئن شوم که در یک موقعیت نگران کننده غوطه ور نمی شوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 5- چه تفاوت هایی بین عذرخواهی کردن و جبران کردن وجود دارد؟ کدام یک از این ج (0 پاسخ‌ها:)
 12. 4- انگیزه های من برای انجام این جبران ها چیست؟ آیا آماده هستم که نتیجه را ه (0 پاسخ‌ها:)
 13. 3- از اینکه ممکن است اصلاحات من به کس دیگری صدمه بزند چه شک و تردیدهائی دار (0 پاسخ‌ها:)
 14. 2- چطور می توانم نقشه بکشم که آنچه قرار است به آنها بگویم واضح و دقیق باشد (0 پاسخ‌ها:)
 15. 1- چه افرادی در لیست من هستند که باید اول مستقیماً خطاهایم را برای آنها جبر (0 پاسخ‌ها:)