انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: قدم یازدهم الانان
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

قدم یازدهم الانان

موضوع‌ها

 1. کتابخوانی قدم یازدهم(الانان) (0 پاسخ‌ها:)
 2. 11- برای داشتن قدرت قبول اراده خداوندی به چه چیزی احتیاج دارم؟ آیا از خداوند آن قد (0 پاسخ‌ها:)
 3. 10- آیا امروز مانعی برای انجام این قدم بر سر راهم وجود دارد؟ آن مانع چیست؟ چه قدمه (0 پاسخ‌ها:)
 4. 9- دوست دارم امروز چطور راهنمایی بشوم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 8- چطور راجع به اراده خداوند مرتکب اشتباه شده ام؟ اراده خودم چطور باعث ایجاد مشکلا (0 پاسخ‌ها:)
 6. 7- دعا کردن برای اراده خداوندی و نه اراده خودم، چه مفهومی دارد؟ چطور می توانم بین (0 پاسخ‌ها:)
 7. 6- چه تجربیات معنوی شخصی دارم که می تواند به من در برقراری یک ارتباط آگاهانه با خد (0 پاسخ‌ها:)
 8. 5- چطور ارتباط آگاهانه ام را با خداوند وسعت داده ام؟ آیا از گروه کمک گرفته ام؟ از (0 پاسخ‌ها:)
 9. 4- آیا مکان و زمان بخصوصی برای دعا کردن و تمرکز دارم؟ چه کاری می توانم انجام دهم ت (0 پاسخ‌ها:)
 10. 3- چه کاری می توانم انجام دهم تا دعا و تمرکز را امروز به زندگیم اضافه کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 11. 2- آیا مشتاق هستم که امروز دعا کردن و تمرکز را امتحان کنم؟ (0 پاسخ‌ها:)
 12. 1- چطور تفاوت بین دعا کردن و تمرکز را تعریف می کنم؟ می توانم با راهنمایم، یکی از د (0 پاسخ‌ها:)