انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت چهارم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت چهارم

موضوع‌ها

 1. 1-چگونه مسئوليت اعمال و رفتار خود را به عهده ميگيرم ؟آيا گروه من مسئوليت اعمال و افکا (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-چگونه به ديگران آزادي مي دهم تا مسئول اعمال و افکار فردي خود باشند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آيا با بزرگواري عواقب اعمال خود را مي پذيرم ؟آيا اين فرصت را به ديگران هم مي دهم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-آيا به اسم استقلال خودخواه و خودبين هستم و يا به واقع از خودم مراقبت ميکنم و از نير (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-گروه من چگونه تاثير تصميمات خود را بر الانان و الاتين در مجموع در نظر مي گيرد ؟آيا (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-به عنوان تازه وارد چه احساسي داشتم ؟ آيا از من استقبال به عمل آمد ؟ آيا مي توانم اف (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آيا من هدف اوليه که کمک به خانواده و دوستان فرد الکلي است را در فعاليتهاي خدماتي ب (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-آيا در استدلالهاي خود قاطع هستم ؟ يا در تغيير راهکارهاي پيشنهادي انعطاف نشان مي دهم (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-آيا به هنگام بازديد از گروهي جديد که با گروه خانگي من متفاوت است ، آزرده خاطر مي ش (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-چگونه مي توانم اين سنت را در زندگي شخصي و در خانواده خود بکار برم ؟آيا ما مستقل هس (0 پاسخ‌ها:)
 11. 11-سنت چهارم از ما ميخواهد مطيع اصول غير اجباري باشيم ، اين جمله براي من چه معنايي دا (0 پاسخ‌ها:)