انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت ششم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت ششم

موضوع‌ها

 1. 1-چرا ما نبايد هيچ موسسه اي را تاييد کرده و يا تامين مالي نماييم ؟ چرا نبايد اجازه ا (0 پاسخ‌ها:)
 2. 2-آيا گروه من تا به حال مشکلات مالي و ملکي داشته ؟ اين مشکلات چگونه حل شده اند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 3. 3-آيا من يا هر يک از اعضاء گروهم اجازه داده ايم شهرت ما را از هدف اصلي مان دور کند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. 4-گروه من چگونه و چه موقع با گروه AA همکاري مي کند ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. 5-آيا گروه من در طرح ريزي فعاليتهاي مالي گروه ، اين سنت را در نظر ميگيرد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 6. 6-آيا گروه من (CAL) نشريات تصويب شده انجمن را به طرزي چشمگير در جلسه ارائه مي دهد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. 7-آيا در گروه من نشريات خارج از برنامه هم ترويج و يا فروخته مي شوند ؟ اين عمل چگونه ب (0 پاسخ‌ها:)
 8. 8-من در کارهاي خدماتي خود همکاري با AA را چگونه در نظر ميگيرم ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 9. 9-چرا بودجه هاي گروه فقط بايد از برنامه الانان حمايت کند؟ (0 پاسخ‌ها:)
 10. 10-آيا هرگز ليست تلفن اعضاء گروه ما جهت اهداف تبليغاتي مورد استفاده قرار گرفته است ؟ا (0 پاسخ‌ها:)
 11. 12-آيا اجازه مي دهم مسائل مالي و مادي بر نيازهاي معنوي و آرامش من الويت پيدا کنند ؟ (1 پاسخ:)
 12. 16-چطور مي توانم در تحقق هدف اصلي و معنوي مان به گروهم کمک کنم ؟ (1 پاسخ:)
 13. 14-چطور مي توانم شعار " زندگي کن بگذار که زندگي کنند " را به اين سنت ربط دهم ؟ (1 پاسخ:)
 14. 15-چطور مي توانم شعار" رها کن و به خدا بسپار " را بکار بندم ؟ (1 پاسخ:)
 15. 11-چطور مي توانم بي آنکه باعث دستپاچگي و شرمندگي اعضاء شوم ، از آوردن فعاليتهاي خارج (1 پاسخ:)
 16. 13-آيا اجازه مي دهم مشکلات يا موفقيت هاي فردي من ، مرا در خود غرق کنند ؟ آيا مي گذارم (0 پاسخ‌ها:)
 17. 17-هنگام شرکت در همايش يا گردهمايي هاي AA، آيا اعضا ء الانان آرم يا نام الانان را بر (0 پاسخ‌ها:)