انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت هفتم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت هفتم

صفحات: 1 2

موضوع‌ها

 1. 12-چطورميتوانم اعضايي که فعاليت کمتري دارند را تشويق به مشارکت کنم ؟آيا به ميزاني که (1 پاسخ:)
 2. 11-درگروه ما هرچند وقت يکبار مسئوليتها واگذار مي شود ؟آيا انتظار داريم تعداد کمي از (1 پاسخ:)
 3. 10-داوطلب خدمتي شدن ، چه مزايايي به دست مي آورم ؟ (1 پاسخ:)
 4. 9-غير از کمک مالي از چه طريقي ، گروه خود را حمايت مي کنم ؟ (1 پاسخ:)
 5. 1-معني خودکفايي کامل براي من چيست ؟ (2 پاسخ‌ها:)
 6. 3-اين هفته چگونه مي توانم درحمايت فردي از خود و گروهم سهيم باشيم ؟ (1 پاسخ:)
 7. 8-آيا مشوق جلسات اداري براي گروه خود هستم ؟ (1 پاسخ:)
 8. 7-آيا گروه من مبلغ منصفانه اي براي اجاره محل ، کپي و تنقلات پرداخت مي کند ؟ و آيا (1 پاسخ:)
 9. 4-وقتي درمورد مبلغ اهدايي تصميم مي گيرم ، آياهزينه ها و نيازهاي گروه را در نظر ميگيرم (1 پاسخ:)
 10. 2-چگونه از گروه خود حمايت ميکنم ؟ (1 پاسخ:)
 11. 6-اگر اعضاء گروه من درخواست سالي سه بار ( دفتر خدمات جهاني ) را درک نکرده باشند ، آ (1 پاسخ:)
 12. 5-آيا من شخصا به تقاضاي کمک دفتر خدمات جهاني که درسه مرحله انجام ميشود ، پاسخ مي گويم (1 پاسخ:)
 13. 26-آيا از رها کردن مي ترسم ؟ (1 پاسخ:)
 14. 20-ما به عنوان عضوي از انجمن جهاني چه منافعي به دست مي آوريم ؟ (1 پاسخ:)
 15. 30-آيا مسئوليت احساسات خود را به عهده ميگيرم ؟ يا فکر ميکنم عملکردهاي ديگران باعث بوج (1 پاسخ:)
 16. 27-آيا تشخيص مي دهم که اگر نتوانم روي پاي خود بايستم نمي توانم توقع احترام از ديگران (1 پاسخ:)
 17. 25-آيا ارزش وجودي من بر اساس ميزان نياز ديگران به من است ؟ (1 پاسخ:)
 18. 13-آيا تا بحال از اعضاء فعال در جايگاههاي خدماتي انتظار داشته ايم ،خود قهوه خريداري ک (0 پاسخ‌ها:)
 19. 14-آيا از عناوين خدماتي از قبيل ناحيه ، خدمات اطلاع رساني مرکز توزيع نشريات ، نمايند (0 پاسخ‌ها:)
 20. 15-گروه من ازاين عناوين خدماتي چگونه حمايت ميکند؟ (0 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2