انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت هشتم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت هشتم

موضوع‌ها

 1. سوال پانزدهم -سنت هشتم ـ آیاتراز دیگران را می گیرم ؟آیا اینکاردرست است ؟ (1 پاسخ:)
 2. سوال چهاردهم -سنت هشتم ـ آیاهرگز قضاوت کرده ام ؟ (1 پاسخ:)
 3. سوال سیزدهم -سنت هشتم ـ آیاتابحال آقایاخانم الانان بوده ام ؟ (1 پاسخ:)
 4. سوال دوازدهم -سنت هشتم ـ آیاعقاید افراددیگرازنظرات من پراهمیت تراست ؟ چرا؟ (1 پاسخ:)
 5. سوال یازدهم - آیااحساس می کنم نیازدارم خوب بنظربرسم یاالگوی کاملی از بهبودی باشم ؟آیا (1 پاسخ:)
 6. RE: سوال دهم -ـ آیامیدانم کارمندان خاص (WSO)دفترخدمات جهانی ومحلی الانان چه کارهایی ا (1 پاسخ:)
 7. سوال نهم - آیامتعهد میشوم مبلغ منصفانه ای به کارکنان خاص بپردازم یا بخاطراینکه عضو ال (1 پاسخ:)
 8. سوال هشتم -سنت هشتم- چه تفاوتی بین کارقدم دوازدهم وکارمند خاص بودن وجوددارد؟ (2 پاسخ‌ها:)
 9. سوال هفتم - سنت هشتم آیا تابحال به این علت که احساس میکنم به اندازه دیگران نمیدانم ٬ (1 پاسخ:)
 10. سوال هفتم - سنت هشتم آیا تابحال به این علت که احساس میکنم به اندازه دیگران نمیدانم ٬ (0 پاسخ‌ها:)
 11. سوال ششم -سنت هشتم ـ آيا تابحال افرادی را شاید به خاطراعضاقدیمی بودن ٬ یاجاذبه داشتن (1 پاسخ:)
 12. سوال پنجم - سنت هشتم ـ مزایای انجمن بااعضایی هم سطح چیست ؟ آیا مضراتی هم دارد ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 13. سوال چهار _سنت هشتم آیا درجلسات بعنوان متخصص صحبت میکنم ٬ یابعنوان عضو الانان ؟ (0 پاسخ‌ها:)
 14. سوال سوم _ سنت هشتم چطورمیتوانم بادیگران مشارکت کنم ٬ بدون اینکه سعی دراصلاح آنها دا (1 پاسخ:)
 15. سوال دو - سنت هشتم ـ آيا تابحال تمایل داشته ام کلاه همه چیز دانی برسرم باشد ؟ (1 پاسخ:)
 16. سوال یک : سنت هشتم - یک ـ آیامن مشتاقانه تجربه ٬ نیرو وامید خوراباافرادی درمیان میگذا (2 پاسخ‌ها:)