انجمن بانیان بهبودی

نسخه‌ی کامل: سنت دهم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

سنت دهم

موضوع‌ها

 1. 1-چطور مي توانيم بيشتر به وجوه مشترک خود توجه کنيم تا بر تفاوتها ؟ (1 پاسخ:)
 2. 3-آيا تا بحال از گروه خود خواسته ام تا آرمان يا کسب و کاري مخاطره آميز را در پيش گيرد (1 پاسخ:)
 3. 5-آيا براي در ميان گذاشتن خشم و رنجش خود به راهنمايم زنگ زده ام ؟ (1 پاسخ:)
 4. 6-چطور به خود اجازه مي دهم به احساسات خود واکنش نشان دهم ، بجاي آنکه درباره آنچه مي خ (1 پاسخ:)
 5. 4-اگر فردي در جلسه به موضوعي پرداخت که به نظر من مربوط به الانان نيست ، چگونه مي توان (1 پاسخ:)
 6. 2-آيا به خاطر مي سپارم که هيچ عقيده رسمي اي در الانان وجود ندارد ؟ (1 پاسخ:)
 7. 8-آیا وقتي فردي با من موافق نيست ، حالت تدافعي مي گيرم ؟چگونه عمس العمل نشان مي دهم ؟ (1 پاسخ:)
 8. 11-بدون اين سنت الانان چگونه مي تواند باشد ؟ (1 پاسخ:)
 9. 10-آيا تا بحال اين برداشت را داشته ام که الانان عقيده اي در مورد موضوعي دارد ؟ (1 پاسخ:)
 10. 9-حتي اگر در مورد احساسات و عقايدم حق با من نباشد ، آيا مي توانم اقرار کنم متاسفم از (1 پاسخ:)
 11. 7-آيا مي توانم راهي جز کج خلقي براي بيان منظور خود پيدا کنم ؟ چطور ؟ (1 پاسخ:)
 12. 12-چطور مي توانم اين سنت را در زندگي شخصي خود بکار بندم ؟ (1 پاسخ:)